NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF

 

 

Wij hebben deze nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wij aanvaarden geen  aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Niets uit deze uitgave mag zonder onze toestemming worden overgenomen

 

 

 


Nieuwsbrief Januari 20211. Tarieven Inkomstenbelasting en Premie volksverzekeringen 2021, en heffingskortingen

 

Gepubliceerd is dat we vanaf 2020 gegaan zijn naar een 2 schijven stelsel.

 

Het echte verhaal is dat we door de afbouw en opbouw van heffingskortingen, nu meer tarieven dan ooit hebben, en er voor inkomen uit arbeid andere tarieven gelden dan voor ander inkomen.

 

Overzicht tarieven 2021 gepubliceerd:

 

Geheel jaar jonger dan de AOW-leeftijd:

- Tarief 1 t/m € 68.507 (was € 68.507) 37,1% (was 37,35%)

- Tarief 2 Vanaf € 68.508 (was € 68.508) en hoger 49,50% (was 49,50%)

 

Overzicht aanpassing heffingskortingen:

- Maximale algemene heffingskorting  € 2.837 (was € 2.711)

Afbouw heffingskorting met 5,977% voor inkomen boven € 21.043. (was 5,672% voor inkomen boven € 20.711) Afbouw tot € 0

- Maximale arbeidskorting tot € 4.205 (was tot €3.819)

Opbouw tot inkomen van € 35.652, Afbouw 6% voor inkomen boven € 35.652 (was afbouw 6% voor inkomen boven € 34.954) Afbouw tot € 0

- Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.815 (was € 2.881)

Opbouw 11,45 % bij inkomen vanaf € 5.153 (was 11,45 % bij inkomen vanaf € 5.072)

 

 

Voor geheel jaar AOW gerechtigden: De AOW gerechtigden hebben een extra schijf omdat zij geen premie AOW meer betalen.

- De tarieven Inkomstenbelasting 2021 schijf 1: 19,2% (was 19,45%) tot inkomen van € 35.652

schijf 2 en 3 zijn hetzelfde als schijf 1 en 2 niet AOW gerechtigden. *) De 1e belastingschijf voor een AOW gerechtigde geboren voor 1 januari 1946 loopt tot € 35.941

- De Algemene Heffingskorting bedraagt € 1.469 (was € 1.413. Afbouw 3,093% (was 2,956%) tot € 0.

- De Ouderenkorting bedraagt € 1.703 (was € 1.622) bij een inkomen tot € 37.970 (was

€ 37.372) daarna afbouw met 15% tot € 0

- Alleenstaande ouderenkorting € 443 (was € 436)

 

Voor diegene die in 2021 de AOW leeftijd bereiken gelden andere tarieven en bedragen.

 

Werkelijke tarieven en schijven Inkomstenbelasting

Als je de opbouw en afbouw effecten van de heffingskortingen omzet naar werkelijke tarieven dan zijn de echte inkomensschijven voor werknemers niet AOW gerechtigd, zonder kinderen beneden de 12 jaar als volgt:

 

Voor uitkeringen, en ander inkomen niet uit arbeid, voor niet AOW gerechtigden, geldt:

 

Als je de effecten van de inkomstenbelasting en de inkomensregelingen, zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag optelt, dan zijn de daadwerkelijke inhoudingen nog gekker. Een eenverdiener met twee kinderen tussen de 6 en 11 jaar oud, woonachtig in een huurwoning, waarvoor hij huurtoeslag krijgt, betaald voor iedere euro extra inkomen boven een bruto jaarinkomen van € 23.000, 78% tot 86% aan inhoudingen.

Als deze eenverdiener minder dan € 31.000 brutoloon op jaarbasis verdient, dan zijn de kosten van de inkomensregelingen voor de overheid hoger dan de opbrengst van de inkomstenbelasting. (bron tabellen marginale druk eenverdiener 2021 gepubliceerd op rijksoverheid.nl )

 

2.         Afbouw zelfstandigenaftrek.

 

Je kon erop wachten, de afbouwregeling van de zelfstandigen aftrek wordt versneld! De zelfstandigenaftrek, zou vanaf 2020 met stappen van € 250 afgebouwd worden, maar dit wordt nu alweer veranderd. Jaarlijks wordt € 360 afgebouwd. De zelfstandigen aftrek bedroeg in 2019 en voorgaande jaren € 7.280. In 2020 is deze € 7.030 en in 2021 € 6.670.

Zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers natuurlijke personen, (dus niet voor BV’s) die aan het uren criterium voldoen, nl. 1225 uur op jaarbasis besteden aan de onderneming.

 

 

3.         Geen aftrekmogelijkheid meer voor contant gedane giften.

 

Met ingang van 2021 is er geen mogelijkheid meer om contant gedane giften af te trekken. Een kwitantie is niet meer voldoende om een gift aftrekbaar te laten zijn.

 

4.         Tijdelijke verruiming belastingvrije “gewone” schenkingen.

 

In 2021 zijn de schenkingsvrijstellingen naast de inflatiecorrectie, tijdelijk met extra € 1.000 verhoogt. Belastingvrij mogen ouders aan hun kind € 6.604 schenken in 2021. (was € 5.515) Schenkingsvrijstelling bij schenking aan derden is voor 2021 € 3.244 (was € 2.208).

(Let op: Bij bepaling van de belastingvrije schenking worden de schenkingen van partners of aan partners bij elkaar opgeteld. U bent ook partner in de schenkbelasting als u reeds 2 jaar bent ingeschreven op hetzelfde adres, en u geen andere schenkingsbelasting partner hebt)

 

5          Box III heffing (belasting over rendementen van vermogen).

 

Ook in 2021 wordt nog steeds uitgegaan van een forfaitair rendement van het vermogen en niet het werkelijk rendement. Het belastingvrij vermogen wordt wel meer dan verhoogd met inflatiecorrectie. Deze wordt € 50.000 per belastingplichtige.(was € 30.846). Maar in veel gevallen is dit een sigaar uit eigen doos, omdat de eerste schijf, met het lagere tarief, wordt ingekort met ongeveer hetzelfde bedrag.

 

Voor 2021 geldt:

Tarief box III wordt 31 % (was 30%). Belasting over forfaitair rendement.

Forfaitair rendement:

Schijf 1: tot € 50.000 belastbaar vermogen. 1,8978% (was:1,799% tot € 72.998). Effectieve belastingdruk dus 0,59% van het belastbaar vermogen.

Schijf 2: van € 50.000 tot € 1.000.000 rendement 4,5014% (was 4,223% van € 72.999 tot

€ 1.005.573). Effectieve belastingdruk dus1,40%

Schijf 3: Boven de € 1.000.000 rendement 5,69% (was 5,33% boven € 1.005.574) Effectieve belastingdruk dus1,76%

 

Dit geld per belastingplichtige. Als fiscale partners samen minder dan € 200.000 vermogen hebben, dan blijven ze in de 1e schijf.

Ook het vermogen wat (nog) in een BV aanwezig is, valt niet onder deze Box III heffing. Dan wordt over het werkelijk rendement geheven.

 

 

6.         Tarief Vennootschapsbelasting 2021, en box II belasting

 

Het vennootschapsbelasting tarief 2021 wordt, voor winsten tot aan € 245.000, 15% (was 16,5% tot aan € 200.000), daarboven blijft het 25%.Tegelijkertijd gaat het tarief in box II (belasting over dividenduitkeringen aan de aanmerkelijk belanghouder, en de resultaten verkoop aanmerkelijk belang aandelen) omhoog. Voor 2021 is het tarief 26,9% (was 26,25%). In 2022 gaat de eerste schijf waarschijnlijk lopen tot € 395.000. Aanmerkelijk belang is aanwezig bij een bezit van 5% of meer van aandelen in een onderneming (direct of indirect). De aandelen van de fiscale partner tellen mee.

 

 

7.         Bijtelling privégebruik auto achteraf gezien ten onrechte toegepast? Hoe krijg je de loonheffing terug?

 

Het kan zijn dat aan het eind van het jaar uit een rittenregistratie, of andere bewijsvoering, blijkt dat er onterecht sprake was van bijtelling privégebruik auto in de loonheffing. Bijvoorbeeld wanneer er aantoonbaar minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé gebruik is gemaakt van de auto.

 

De werknemer kan de ingehouden loonheffing terugkrijgen:

  1. Hij tekent bezwaar aan tegen de inhouding van de loonheffing van betreffend jaar (of doet verzoek tot ambtshalve vermindering) bij de competente inspecteur van de werkgever. Er volgt dan een teruggaaf loonheffing aan de werknemer.
  2. Hij verwerkt een lager loon in de aangifte inkomstenbelasting. Hij krijgt dan een teruggaaf van de teveel ingehouden loonheffing, of hij is een lager bedrag aan inkomstenbelasting verschuldigd.

De bewijslast ligt bij de werknemer.

 

De werkgever kan er ook voor kiezen om de aangiften loonheffingen met correctieberichten te wijzigen, dan ligt de bewijslast bij de werkgever

 

 

8.         Auto ingeleverd bij de werkgever in verband met thuiswerk?

 

Indien de ter beschikking gestelde auto bij de werkgever is ingeleverd, bijvoorbeeld in verband met thuiswerk, en de auto dus niet meer ter beschikking staat, dan is er geen sprake meer van Privé Gebruik Auto vanaf datum inlevering. Let op! De sleutels én de auto moeten afgegeven zijn. Of er voor de datum van inlevering sprake was van Privé Gebruik Auto, moet misschien herrekend worden. (Proportioneel toerekening van 500 kilometer op jaarbasis aan de voorbije maanden). Dit geld nooit voor een DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

 

 

9          Vervallen BTW vrijstelling op invoer onder de € 22

 

Vanaf 1 juli 2021 is er over afstands aankopen bij invoer uit een niet EU land altijd btw verschuldigd. Nu geldt nog dat een aankoop waarvan de waarde minder is dan € 22 vrij van BTW kan worden ingevoerd. Het doen van de invoeraangifte en de te volgen procedure gaat via het elektronische aangiftesysteem (AGS) van de Douane.

 

 

10.       Veranderingen BTW E commerce per 01-07-2021 (wetsvoorstel).

 

Er ligt een wetsvoorstel voor wijzigingen van BTW E-Commerce.

 

Vanaf 01-07-2021 zal, indien een ondernemer voor in het totaal meer dan € 10.000 goederen of diensten levert aan consumenten in de EU lidstaten, de btw over deze verkopen aan die lidstaten moeten worden afdragen. (Nu geldt per land een drempel bedrag waarboven dit moet). Beneden dit bedrag is in het land van de leverancier btw verschuldigd. De ondernemer kan zich, net als nu, melden bij de belastingdiensten in die lidstaten, maar kan straks ook via het OSS systeem aangifte van BTW doen. Het OSS systeem zorgt ervoor dat de BTW belasting inkomsten bij het juiste land terecht gaan komen. Het OSS systeem is vergelijkbaar en komt in de plaats van het nu al draaiende MOSS systeem. (Dit is het elektronische btw aangifte systeem voor elektronische diensten aan consumenten in andere lidstaten).

 

 

11.       Brexit en de veranderingen in de BTW (aangifte).

 

Het is dan uiteindelijk een feit. Engeland is geen EU lidstaat meer. Indien u diensten of goederen levert of betrekt van Engelse ondernemingen dan wijzigt vanaf 1 januari de BTW aangifte.

U doet voor uitvoer van goederen, aangifte ter uitvoer, bij de douane, rekent 0% BTW, en vult het bedrag niet bij 3b maar bij 3a in op de BTW aangifte. Ook de diensten die u verricht voor Engelse ondernemers worden niet meer ingevuld bij 3b. (en niet bij 3a) Een opgave ICP is voor deze leveringen ook niet meer nodig.

Voert u goederen in, dan doet u, import aangifte bij de douane, en betaald u daar de BTW. Deze betaalde BTW trekt u bij de BTW aangifte weer af bij voorbelasting (5b).

Indien er regelmatig goederen ingevoerd worden dan kan een art 23 vergunning gevraagd worden. Dan wordt de BTW niet meer betaald bij de grens, maar met de normale aangifte BTW. Rubriek 4a. In dezelfde aangifte wordt dit bedrag ook weer afgetrokken bij de voorbelasting 5b. Verricht een Engelse ondernemer diensten aan U dan vult u dit niet meer in onder 4b, maar bij 4a.

 

 

12.       Tijdelijk ander BTW tarieven mondkapjes, uitlenen medisch personeel, online sportlessen door sportscholen.

 

Vanaf 25-05-2020 tot 31-03-2021 Is voor leveringen van mondkapjes geen BTW verschuldigd. (was 21%) Op de factuur staat dat er ivm de corona maatregelen geen btw verschuldigd is.

Voor uitlenen van zorgpersoneel aan zorginstellingen is eveneens geen btw verschuldigd, als ten hoogste het brutoloon + 5% wordt berekend. (Dit was al btw vrij als uitleen plaatsvond tussen zorginstellingen).

Het geven van online sportlessen door sportscholen, in plaats van normale sportlessen, vallen gedurende de verplichte sluiting onder het lage tarief. (Normale streaming van sportlessen vallen onder het hoge tarief).

 

Helaas valt het streamen van muziekuitvoeringen gewoon onder het hoge btw tarief.

 

13.       Denksport verenigingen/stichtingen moeten BTW aangifte doen per 01-01-2022.    

 

Met ingang van 1 januari 2022 valt een denksport, zoals bridge, schaken en dammen, niet meer onder een sportvrijstelling en moet een denksportvereniging of stichting 21% BTW gaan afdragen over haar opbrengsten. Mogelijk kan er wel gebruik gemaakt worden van de kleine ondernemingsregeling BTW als de opbrengsten minder zijn dan € 20.000. Regel dan als vereniging of stichting op tijd de vrijstelling uit hoofde van de kleine ondernemingsregeling. https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding-ob-kleineondernemingsregel-ob2031z3fol.pdf

 

 

14.       Vrije ruimte voor de werkkosten werknemers in 2021, en kosten thuiswerken.

 

In 2021 wordt de vrije ruimte waarbinnen een werkgever vergoedingen mag geven aan haar werknemers tot een loonsom van € 400.000 1,7% (was 1,7%) van deze loonsom en daarboven 1,18% (was 1,2%). In 2020 gold een tijdelijke verruiming: 3% voor de loonsom tot € 400.000. Dit was een corona maatregel, die per 1 januari weer voorbij is.

 

Ten laste van deze vrije ruimte komen de (kosten) vergoedingen aan werknemers, die niet gericht vrijgesteld zijn. Ook de intermediaire kosten (kosten die een werknemer heeft voorgeschoten voor de werkgever) vallen hier natuurlijk niet onder. Soms is voor een vergoeding een nihilwaardering van toepassing (bijvoorbeeld consumpties op de werkplek, of en andere voorzieningen op de werkplek)

 

Wel valt de vergoeding die een werkgever geeft voor thuiswerken (bijvoorbeeld voor Gas Water Elektra) in deze vrije ruimte.

Echter:

Stelt de werkgever vast dat een internetabonnement van € 30 per maand noodzakelijk is voor thuiswerken, en hij geeft deze € 30 in zijn geheel aan de werknemer, dus zonder inhouding van een eigen bijdrage, dan is dit internetabonnement gericht vrijgesteld en valt niet in de vrije ruimte.

 

Als een werkgever op grond van de ARBO voorzieningen, zoals een ARBO stoel aanschaft voor de werknemer thuis, dan is ook deze aanschaf gericht vrijgesteld. (Mits de werkgever geen eigen bijdrage van de werknemer vraagt).

 

 

15.       Met ingang van 2021 een nieuwe subsidie voor investeren. BIK (Baangerelateerde Investeringskorting).

 

Investeer je in bedrijfsmiddelen (na 01-01-2021) en betaal je, naast vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting, loonheffingen, dan kun je een korting op de loonheffingen aanvragen, (dus niet op de premies werknemersverzekeringen). Dit kan vanaf 01-09-2021 en moet bij het RVO aangevraagd worden. De korting bedraagt waarschijnlijk 3,9% (wetsvoorstel) van het investeringsbedrag voor een investeringsbedrag tot 5 miljoen, daarboven een ander percentage. Het RVO geeft een BIK verklaring af. Deze kan vervolgens als korting in de aangifte loonheffingen verwerkt worden. In 2021 in de rubriek “korting zeevaart’. Het loonheffing systeem is voor 2021 nog niet aangepast voor deze kortingJ

 

 

16.       Veranderingen bij de toeslagen.

 

Met ingang van 2021 is de fiscale partner bij de inkomstenbelasting niet meer automatisch ook een toeslagpartner.

 

Tot en met 2020 werd, als je het gehele jaar al samenwoonde, en je in de loop van het jaar elkaars toeslagpartner werd, je voor dat gehele jaar toeslagpartner. Bijvoorbeeld door geboorte van een kind, trouwen, of aangaan samenlevingscontract in de loop van een jaar. Vaak moest je dan bijvoorbeeld een deel van de zorgtoeslag, die je al had genoten voor de eerdere maanden, terugbetalen. Vanaf 2021 wordt je pas met ingang van de eerste van de opvolgende maand toeslagpartner van elkaar.

 

Wordt een partner opgenomen in een verpleeghuis dan kan gevraagd worden om geen toeslagpartner meer te zijn.

 

Bij bepaling of het vermogen te hoog is om toeslagen te kunnen ontvangen, wordt gekeken naar het vermogen zoals opgenomen in de aangifte Inkomstenbelasting. Indien in de loop van het jaar elkaars fiscale partner wordt/was, dan kan het vermogen dat jaar naar believen verdeeld worden. Dat kan ongunstig uitwerken voor de toeslagen, omdat er teveel vermogen is toebedeeld aan de partner die toeslag zou kunnen of heeft ontvangen. Voor dat jaar kan eenmalig het vermogen voor de toeslagen anders verdeeld worden, dan voor de inkomstenbelasting.

 

De vermogens grenzen voor toeslagen volgt niet meer de vermogensvrijstellingen van box III. Vermogensgrens huurtoeslag 2021 € 31.340 of € 62.680. Zorgtoeslag en kindgebonden budget,

 € 118.749 of € 149.819

 

17.       Web module beoordeling arbeidsrelatie.

 

Momenteel wordt middels (model)overeenkomsten getracht vooraf zekerheid te krijgen of er sprake is van zelfstandigheid, of niet, bij uitvoeren van opdrachten. Deze overeenkomsten hebben/ hadden een geldigheid van 5 jaar. De meeste overeenkomsten moeten nu dus opnieuw aan de belastingdienst voorgelegd worden. Inmiddels heeft de rechter bepaald dat de wil van opdrachtgever en opdrachtnemer niet meer meeweegt.

 

Op 11 januari 2021 komt een web module ter beschikking, die mee gaat helpen om vooraf duidelijkheid te krijgen of er sprake is van zelfstandigheid, of dienstbetrekking. Het 1e halfjaar is de web module bedoeld als pilot. In de web module moeten vele vragen beantwoord worden over de werkrelatie. Er volgt dan een uitkomst: geen dienstbetrekking, of waarschijnlijk dienstbetrekking, of er kan geen uitkomst gegeven worden.

 

In hoeverre de web module gaat helpen om schijnzelfstandigheid op te lossen zal gaan blijkenJ

 

 

18. Varia.

 

- Over de ontvangen gelden TOGS en TVL is geen belasting verschuldigd

- De bonussen voor zorgpersoneel, of de speciale tegemoetkomingen voor de KOT, zullen geen invloed hebben op de toeslagen

- Met Duitsland en België is afgesproken dat thuiswerken door Corona, niet behoeft te leiden tot veranderingen in de belastingheffing, of verzekering voor de volksverzekeringen. Voor andere landen kan dit dus wel gelden.   
Nieuwsbrief Januari 20201.         Tarieven Inkomstenbelasting en Premie volksverzekeringen 2020, en heffingskortingen

 

Gepubliceerd is dat we in 2020 gaan naar 2 schijven stelsel. (Dit zou eerst pas in 2021 het geval zijn). Het tarief in de 1e schijf is steeds verhoogd en de 2e en 3e schijf steeds verlaagd. Het tarief in de 1e schijf gaat met 0,70% omhoog, de tarieven in de 2e en 3e schijf gaan met 0,75% omlaag. Het tarief in de 4e schijf gaat met 2,25% omlaag.

 


Gepubliceerd:

 

Overzicht aanpassing tarieven

 

Geheel jaar jonger dan de AOW-leeftijd:


Tarief 1, t/m € 20.711 (was € 20.384),37,35% (was 36,65%)

Tarief 2, Vanaf € 20.712 t/m € 34.712 (was € 20.385 t/m € 34.300), 37.35% (was 38,10%

Tarief 3, Vanaf € 34.713 t/m € 68.507 (was € 34.300 t/m € 68.507), 37,75% (was 38,10%

Tarief 4, Vanaf € 68.508 (was € 68.508) en hoger, 49,50% (was 51,75%)

 

Overzicht aanpassing heffingskortingen


-Maximale algemene heffingskorting, € 2.711, (was € 2.477)

Afbouw heffingskorting met 5,672% voor inkomen boven € 20.711. (was 5,147% voor inkomen boven € 20.384) Afbouw tot € 0

-Maximale arbeidskorting, € 3.819, (was €3.399)

Opbouw tot inkomen van € 34.712, Afbouw 6% voor inkomen boven € 34.713 (was afbouw 6% voor inkomen boven € 34.300) Afbouw tot € 0

-Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting, € 2.881, (was € 2.835), Opbouw 11,45 % bij inkomen vanaf € 5.072 (was 11,45 % bij inkomen vanaf € 4.993)  

 

 

Voor geheel jaar AOW gerechtigden:

- De tarieven Inkomstenbelasting 2020 schijf 1: 19,45% (was 18,75%) en schijf 2: 19,45% (was 20,20%), schijf 3 en 4 zijn hetzelfde als niet AOW gerechtigden. *) De 2e belastingschijf voor een AOW gerechtigde geboren voor 1 januari 1946 loopt tot € 35.375

- De Algemene Heffingskorting bedraagt € 1.413 (was € 1.268) en minimaal € 0. Afbouw 3,125% (was 3.070%)

- De Ouderenkorting bedraagt € 1.622 (was € 1.596) bij een inkomen tot € 37.372 (was € 36.783) daarna afbouw met 15% tot € 0

- Alleenstaande ouderenkorting € 436 (was € 429)

 

Voor diegene die in 2020 de AOW leeftijd bereiken gelden andere tarieven en bedragen.

 

 

2.         Zelfstandigenaftrek stapsgewijs naar maximaal € 5.000.

 

De zelfstandigen aftrek bedroeg in 2019 en voorgaande jaren € 7.280. Deze aftrek wordt met stappen van € 250 per jaar afgebouwd naar een aftrek van € 5.000. Voor 2020 is deze € 7.030.

Zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers natuurlijke personen, (dus niet voor BV’s) die aan het uren criterium voldoen, nl. 1225 uur op jaarbasis besteden aan de onderneming.

 

 

3.         Tariefpercentage aftrekpost eigen woning, ondernemingsaftrek, TBS aftrek en diverse persoonsgebonden aftrekposten.

 

In de nieuwsbrief van 2019 was aangekondigd dat het percentage waartegen de aftrekposten geldend gemaakt kon worden, werd afgebouwd naar het percentage van de lagere belastingschijven (2020 37,35%). Verlaging met stappen van 0,5% per jaar. Nu wordt dit versneld. Afbouw met stappen van 3% per jaar. In 2020 nog maximaal aftrek van deze posten tegen 46%.

 

 

4.         Geen premie Zorgverzekeringswet verschuldigd bij omzetting FOR in lijfrente.

 

Als de FOR (Fiscale Oudedags Reserve) wordt omgezet in een lijfrente, dan is er voor het bedrag van de omzetting geen premie ZvW meer verschuldigd. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de hoge raad op 23 november 2018. Vanaf 2020 is dit wettelijk geregeld in de zorgverzekeringswet. De belastingdienst voert het arrest al uit vanaf 23 november 2018. Let op, dat dit zo wordt gedaan. Mogelijk moet bezwaar aangetekend worden tegen de aanslag Zorgverzekeringswet.

 

 

5          Box III heffing (belasting over rendementen van vermogen).

 

Ook in 2020 wordt nog steeds uitgegaan van een forfaitair rendement van het vermogen en niet het werkelijk rendement. De hoge raad heeft in juni 2019 een uitspraak gedaan dat de belasting box III over 2013 en 2014 weliswaar te zwaar was, maar (nog) niet in strijd met de Europese rechten. Recentelijk (in december) berichtte de telegraaf dat de hoge raad had geoordeeld dat belasting box III over 2015 in strijd was met het Europees recht. In 2015 kon bij veilig wegzetten van vermogen maar 1,03 % rente behaald worden. Dit was minder dan de belasting 1,2%. (30% over 4% forfaitair rendement). Hoe nu met deze uitspraak omgegaan gaat worden is nog niet bekend.

 

Gepland is dat met ingang van 2022 gekeken gaat worden, per belastingplichtige, hoe het vermogen is opgebouwd. Onderscheid in sparen, beleggen en schulden, en per categorie een forfaitair percentage.

 

Voor 2020 geldt:

Tarief box III wordt 30 % (was 30%). Belasting over forfaitair rendement. Het belastingvrij vermogen wordt € 30.846 per belastingplichtige.(was € 30.360)

 

Forfaitair rendement:

Schijf 1: tot € 72.998. 1,799% (was:1,935% tot € 71.650)

Schijf 2: van € 72.999 tot € 1.005.573: rendement 4,223% (was 4,451% van € 71.651 tot

€ 989.736)

Schijf 3: Boven de € 1.005.573 rendement 5,33% (was 5,60% boven € 989.736)

 

Dit geld per belastingplichtige. Als fiscale partners samen minder dan € 207.694 vermogen hebben, dan blijven ze in de 1e schijf.

Ook het vermogen wat (nog) in een BV aanwezig is, valt niet onder deze Box III heffing. Dan wordt over het werkelijk rendement geheven.

 

 

6.         Tarief Vennootschapsbelasting 2020, en box II belasting

 

Het vennootschapsbelasting tarief 2020 wordt, voor winsten tot aan € 200.000, 16,5% (was 19%), daarboven blijft het 25% (was 25%). Het is de bedoeling dat in de volgende jaren de tarieven verder dalen. Tegelijkertijd gaat het tarief in box II (belasting over dividenduitkeringen aan de aanmerkelijk belanghouder, en de resultaten verkoop aanmerkelijk belang aandelen) steeds omhoog. Voor 2020 is het tarief 26,25% (was 25%). In 2021 wordt deze 26,9%. Aanmerkelijk belang is aanwezig bij een bezit van 5% of meer van aandelen in een onderneming (direct of indirect). De aandelen van de fiscale partner tellen mee.

 

 

7.         Saldolijfrenten en hybride lijfrenten.

 

Zuivere saldolijfrente, lijfrenten waarvan de premies nooit (ook niet deels) afgetrokken konden worden in box I, gaan per 31 december 2020 over naar box III. Er moet dan 45% IB betaald worden over de hogere waarde, dan het totaal van de premiestortingen.

 

Voor hybride lijfrenten, dit zijn lijfrenten waarvan wel een deel van de premie afgetrokken is in het verleden, blijft het zoals het nu is. Bij het ingaan van de lijfrente, moet worden bepaald welk deel van alle premies niet was afgetrokken. De uitkeringen uit deze lijfrente zijn (meestal) tot aan het bedrag van, de niet in het verleden afgetrokken premies, belastingvrij. Daarvoor dient wel een “saldoverklaring niet afgetrokken premies” met de belastingdienst geregeld te worden.

 

 

8.         Bijtelling elektrische auto’s.

 

De bijtelling elektrische auto’s wordt in 2020 8%, in 2021 12% in 2022 tot en met 2024 16% in 2025 17% en daarna net als de andere auto’s 22%. De lage bijtelling geldt tot een cataloguswaarde van € 45.000 in 2020 (was € 50.000) en na 2020 € 40.000. Als de auto dus een hogere cataloguswaarde heeft, dan geldt voor het bedrag boven de € 45.000 een bijtelling van 22%. De bijtelling in het jaar van toelating tot en met 60 maanden daarna blijft gelijk.

 

 

9          Gebruik auto van de zaak voor andere (eigen) onderneming.

 

Soms komt het voor dat een werkgever een werknemer toestemming geeft voor gebruik van de auto van de werkgever ten behoeve van neven werkzaamheden/eigen onderneming. De voor deze werkzaamheden gemaakte kilometers zijn, indien deze nevenwerkzaamheden niet ten behoeve van de werkgever zijn, privé kilometers.

Er kan een evenredig deel van de bruto-bijtelling voor privégebruik, eventueel vermeerderd met het bedrag waarmee de vergoeding aan de werkgever de bruto-bijtelling overtreft, ten laste van de winst uit onderneming worden gebracht. Dus niet 19 cent per kilometer. Beleid belastingdienst in deze is nog steeds volgens het reeds vervallen Besluit CPP2003/588M.

 

 

10.       Inlenersaansprakelijkheid.

 

In art 34.1 van de invorderingswet 1990 is de aansprakelijkheid voor de loonbelasting en omzetbelasting voor een inlener van werknemers vastgelegd. Indien je personeel inhuurt, die onder jouw leiding en toezicht werkt, meestal via uitzendbureaus, dan ben je als inlener hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en omzetbelasting, die de uitlener moet betalen voor deze werknemers. Betaalt de uitlener niet, dan kan de belastingdienst bij jou op de stoep staan voor de niet betaalde belastingen. Dit risico is tegenwoordig groter, omdat uitzendbureaus geen vergunning meer nodig hebben. Om het risico te managen is het verstandig om het volgende in acht te nemen:

 

Staat de onderneming van de uitlener in het SNA (Stichting Normering Arbeid) register als NEN-gecertificeerde onderneming, en je stort volgens de afspraken 25 of 20% van de factuur op de G-rekening van dit NEN-gecertificeerd bedrijf, dan loop je geen risico. Check het NEN- certificaat regelmatig op de site van de SNA.

 

Anders:

  1. check de Kamer van Koophandel inschrijving van de uitlener,
  2. vraag deze uitlener om verklaring betalingsgedrag (eenvoudig op te vragen bij de belastingdienst ziet link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen )
  3. leg identiteit vast van degene die ingehuurd wordt (kopie paspoort, BSN nummer)
  4. Betaal (zo mogelijk) een gedeelte van de factuur (bijvoorbeeld 25%) naar een G-rekening van de uitlener. Met gelden van de G-rekening kan uitsluitend loonheffing en omzetbelasting betaald worden. Voor het op de G-rekening gestort bedrag is inlener gevrijwaard van deze aansprakelijkheidsstelling.

 

 

11.       Wijzigingen werkkostenregeling.

 

De werkkostenregeling wordt verruimd. De vrije ruimte wordt 1,7 % van het totaal fiscaal loon tot € 400.000, daarboven 1,2%.

De vergoeding van de kosten van een VOG- verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) worden gerichte vrijgesteld.

Aangifte van eindheffing over 2020 kan in de eerste en tweede aangifte loonheffingen van 2021 (Bij maandaangifte dus in aangifte januari en februari). Nu moet dat nog in de eerste aangifte.

 

 

12.       Premies WW werknemers in 2020.       

 

Tot 2020 bestond de totale premie WW uit een algemeen gedeelte (WW-Awf 3,6%) en een sector gebonden opslag (0% tot 3,95%). De premie wordt voor alle sectoren hetzelfde, echter de premie voor personeel met een schriftelijk arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt 2,94% en voor personeel met een tijdelijk arbeidscontract 7,94%. Let op dat wanneer je de lage premie gaat hanteren, er een ondertekend arbeidscontract voor onbepaalde tijd moet zijn, én dit mag geen oproepovereenkomst zijn. Personeel met korte contracten zijn hierdoor 5% duurder dan personeel met vaste contracten.

Bij een oproepovereenkomst heeft een werknemer vooraf geen zekerheid over het aantal te werken uren. Bijvoorbeeld: Nulurencontracten, Min- Max contracten. De zogenaamde Jaarnormcontracten zijn geen oproepcontracten. Dit zijn contracten waarvan het totaal aantal uren per jaar vaststaat, een gelijk bedrag per maand uitbetaald wordt, en in het seizoen meer gewerkt wordt dan buiten het seizoen. Ook wachtdiensten en tijd voor tijd regelingen maken van het arbeidscontract geen oproepcontract. De werkgever is met ingang van 1 januari 2020 verplicht op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een contract voor onbepaalde tijd, een schriftelijke overeenkomst, een oproepcontract.

 

Het lage percentage geldt altijd voor:

- werknemers met een BBL (Beroeps Begeleidende Leerovereenkomst),

- of werknemers jonger dan 21 jaar, die minder dan 12 uur per week werken, (wordt per maand bepaald)

- of degenen die een uitkering van de werknemersverzekeringen ontvangen.

 

Het percentage kan achteraf naar hoog worden bijgesteld:

- indien iemand met een vast contract binnen 2 maanden (proeftijd) wordt ontslagen,

- of wanneer iemand een contract heeft voor minder dan 35 uur per week, en er op jaarbasis meer dan 30% meeruren verloond zijn, dan de contracturen.

 

 

13. Transitievergoedingen 2020.            

 

Met ingang van 1 januari 2020 is bij ontslag op initiatief van de werkgever (dus ook bij einde tijdelijk contract), altijd een transitievergoeding verschuldigd. Tot en met 2019 moest er sprake zijn van een dienstverband van 2 jaar of meer.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Er geldt vanaf 1 januari geen verhoging meer van deze vergoeding. (zoals het geval was voor 50 plussers, of wanneer een dienstverband langer dan 10 jaar had geduurd) De vergoeding wordt geheel proportioneel berekend.

 

De transitievergoeding die betaald wordt, omdat een arbeidscontract beëindigd wordt na twee jaar ziekte van een werknemer, wordt aan de werkgever vergoedt door het UWV.

Vergoeding ook indien een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) zijn bedrijf beëindigt door ziekte, bereiken AOW leeftijd, of overlijden

 

 

14.       Maatregelen met betrekking tot arbeidscontracten uit de wet WAB (Wet arbeidsmarkt in balans).

 

Er mag met ingang van 1 januari 2020 weer 3 jaar met opvolgende tijdelijke contracten worden gewerkt. (was 2 jaar). Na 3 opvolgende tijdelijke contracten kan alleen nog een contract voor onbepaalde tijd aangeboden worden. Is de periode tussen twee opvolgende tijdelijke contracten langer dan 6 maanden, dan volgt er een nieuw 3 jaar periode. (Deze tussenliggende periode kan in een Cao, waar sprake is van voortdurend terugkerend tijdelijk werk, denk aan seizoensarbeid, verkort worden naar 3 maanden). Als leerkrachten worden ingehuurd voor vervanging wegens ziekte, geldt geen beperking van 3 jaar.

 

De oproepkracht moet nu minimaal 4 dagen van te voren schriftelijk worden opgeroepen. (Mag per e-mail). Annuleer je een oproep niet minimaal 4 dagen van te voren, dan heeft de oproepkracht recht op het loon van de oproep.

 

Na 1 jaar moet een oproepkracht vaste uren aangeboden krijgen gebaseerd op het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden. De oproepkracht kan besluiten alles bij het oude te laten. Niet aanbieden van zo’n (al dan niet tijdelijk) contract, geeft de oproepkracht recht op claimen van loon gebaseerd op het aantal uren van de afgelopen 12 maanden.

 

De opzegtermijn van een Nulurencontracten wordt voor een werknemer 4 dagen.

 

Bij payrolling gaan dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden (primair en secondair) voor de payroll medewerkers als voor de eigen werknemers. Toepassen van de soepelere bepalingen van een uitzendovereenkomst mogen bij payrolling niet meer. (bijvoorbeeld meerdere tijdelijke overeenkomsten in de eerste 78 weken, wachtdagen bij ziekte, en vele andere wat soepelere bepalingen).

 

Het ontslagrecht wordt iets soepeler, er kan nu op grond van een cumulatiegrond, oftewel combinatie van ontslaggronden, ontslag worden aangevraagd. Bijvoorbeeld disfunctioneren en verwijtbaar handelen. Het totaal wordt dan door de rechter gewogen. De rechter kan in dat geval wel de transitievergoeding verhogen met maximaal 50%.

 

De voorgenomen uitbreiding van de proeftijd bij direct aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd (naar 5 maanden) of bij een meerjarig tijdelijk contract (naar 3 maanden) gaat niet door.

 

 

15.       Herzieningsregeling bij de nieuw kleine ondernemingsregeling Btw (OVOB).

 

Per 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine ondernemersregeling in. De uitleg vindt u in de nieuwsbrief van januari 2019. Deze nieuwsbrief vindt u op de website: www.henrietteadvies.nl Als u ervoor kiest, of hebt gekozen, dit te gaan toepassen (omzetvrijstelling van € 20.000 op jaarbasis) dan moet gekeken worden naar de investeringen in de materiele vaste activa in de jaren voor de overgang naar de OVOB (Omzet Vrijstelling Omzet Belasting). Het kan zijn dat er herzien moet gaan worden. De btw voorbelasting op roerend vaste activa moet bij de herziening toegedeeld worden naar 5 jaren, en bij onroerend goed naar 10 jaren. Als je bijvoorbeeld in 2019 vaste activa (denk ook aan zonnepanelen) hebt gekocht waar € 3.000 voorbelasting op in rekening was gebracht (aanschaf incl. BTW was dan €17.286) en je direct € 3.000 voorbelasting hebt teruggekregen, dan heb je dus eigenlijk ook direct de voorbelasting 2020 tot en met 2024, elk € 600 alvast teruggekregen. In de nieuwe kleine ondernemingsregeling Btw is, omdat het dan gaat om vrijgestelde omzet, de voorbelasting niet terug vorderbaar. De € 600 moet nu (steeds) terugbetaald worden aan de belastingdienst. Is het bedrag van de herziening minder dan € 500 (bijvoorbeeld bij aanschaf zonnepanelen voor minder dan € 14.404 incl. BTW), dan behoef je niet te herzien. Geen terugbetaling. Dit drempelbedrag van € 500 is alleen van toepassing bij overgang naar/teruggang van de kleine ondernemingsregeling.

 

 

16.       Btw- identificatienummer.

 

Voor communicatie met derden (niet de belastingdienst) heeft iedere eenmanszaak/ondernemer een nieuw Btw-identificatienummer ontvangen. Dit nummer verstrekt u aan derden. (op de factuur, publicatie op de website). Het Btw-identificatienummer staat geregistreerd in het VIES systeem. Hier kan iedereen checken of het gaat om geldige Btw- id. nummers. https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/check-vat-number-vies/index_nl.htm 

 

Het oude Btw nummer waarin het BSN nummer van de ondernemer is verwerkt blijft u gebruiken voor communicatie met de belastingdienst. Onder dit nummer doet u aangifte omzetbelasting.

 

 

17.       Wonen in Nederland werken in Duitsland.

 

Als je in Nederland woont en in Duitsland werkt, doe je in Nederland aangifte voor het totale wereldinkomen. Met de reeds in Duitsland betaalde premies en belastingen wordt rekening gehouden. Het Duits loon wordt eerst naar Nederlands fiscaalloon omgerekend. Omrekentool op de site https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/niet-nederlands_loon/. Een belastingverdrag met een land bepaald welk land belasting mag heffen. Voor Duitsland (en de meeste andere landen) geldt: Als je fysiek aanwezig bent voor het werk in Duitsland, dan heeft Duitsland het recht op belastingheffing. (Er zijn uitzonderingsregelingen: bijvoorbeeld minder dan 183 dagen aanwezigheid in een land). In de aangifte inkomstenbelasting vul je het omgerekend Duits loon in onder buitenlands inkomen. Omdat niet Nederland maar Duitsland gerechtigd is om belasting te heffen, wordt een vrijstelling van Nederlandse belasting afgetrokken van belasting in box I. (verhouding buitenlands inkomen box I t.o.v. wereldinkomen box I, maal Nederlandse belasting over dit totale wereld inkomen box I). Vervolgens worden de aftrekposten, o.a. aftrek eigen woning, ingevuld. Nu kan het zijn, wanneer er bijvoorbeeld alleen maar Duits loon is, dat deze aftrekposten niet leidt tot een voordeel, omdat er geen Nederlands belasting wordt geheven. Deze aftrekpost zou je kunnen doorschuiven naar andere jaren. Óf: Toepassen van de compensatieregeling. (alleen met Duitsland en België is een compensatieregeling afgesproken).

 

Als je in Nederland minder belasting zou hebben betaald, dan je nu feitelijk in Duitsland betaald, dan kom je in aanmerking voor compensatie. Deze compensatie vraag je door invulling van de aangifte, en aan te geven dat je gecompenseerd wilt worden. (Voor België is compensatieregeling verplicht en kun je aftrekposten niet naar andere jaren doorschuiven). De Spiegelbeeld situatie is van toepassing als je woont in Duitsland en werkt in Nederland.

 

Voor de sociale zekerheid (volksverzekeringen, AOW, Wlz, Anw) kun je slechts in één land verzekerd zijn. Je bent verzekerd in het werkland. Bij fysiek werken in Duitsland dus Duitsland. Soms is er een uitzondering van toepassing, bijvoorbeeld bij detachering of gelijktijdig in meer landen werken. Dan moet je een A1 verklaring bij het SVB regelen. In de aangifte moet de periode van premie plicht worden ingevuld, en het bedrag van de vermindering van het premie inkomen. Zo is er bij premieplicht in Duitsland geen Nederlandse premies sociale volksverzekering verschuldigd. De premies volksverzekeringen maken in Nederland deel uit van het belastingtarief in de eerste en tweede schijf. (27,65% van de 37,35% in de eerste twee tariefschijven). Je krijgt voor de Duitse periode dan Duitse AOW enzovoorts.

 

 

18. Varia.

 

- Per 1 juli 2020 kan geboorteverlof voor de man naast de 5 dagen verlof bij full time dienstverband nog 5 weken aanvullend verlof opgenomen worden. Tijdens de periode van het aanvullend verlof heeft de werknemer recht op een uitkering van 70% van het dagloon, tot 70% van het maximumdagloon. Het UVW betaalt deze uitkering.

- Het Jeugd LIV en het LIV (tegemoetkoming voor een werkgever voor het in dienst hebben van werknemers met een loon tot 125% van het minimum loon) worden met ingang van 2020 verminderd. Het jeugd LIV gaat naar 50% van het bedrag 2019. Het LIV kent alleen nog maar de lage compensatie per uur (€ 0,51 tot maximaal € 1.000). Voor dit LIV moet tenminste 1248 uur op jaarbasis verloond zijn.

- Uitzendbureaus worden nu allemaal in sector 52 ingedeeld. Wordt slachts een deel van het personeel uitgezonden dan gelden aanvullende regels. Voor payrolling geldt de indeling sector 45.

- Digitale uitgaven van boeken en kranten is nu 9% BTW verschuldigd (was 21%)

- Scholingsuitgaven ook nog in 2020 aftrekbaar

 

 

Wij hebben deze nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Niets uit deze uitgave mag zonder onze toestemming worden overgenomen.Navolgende gepubliceerd januari 2019

 


 

Buitenlands belastingplichtige werknemers, heffingskortingen en loonheffingskortingen.

 

Ben je niet woonachtig in Nederland, maar werk je in Nederland in een dienstbetrekking, dan gaat er met ingang van 2019 iets veranderen.

 

In Nederland werkende werknemers betalen normaal gesproken inkomstbelasting én premies volksverzekering. Dit zit verwerkt in de tarieven van de belastingschijven. Van de berekende inkomstenbelasting en premies volksverzekering gaan de heffingskortingen af. Heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel (korting voor inkomstenbelasting) en een premiedeel (korting voor de premies volksverzekering).

 

Als je als hebt aangegeven dat er bij salarisbetaling rekening gehouden moet worden met de loonheffingskortingen, dan wordt er bij de uitbetaling rekening gehouden met de gehele algemene heffingskorting (AHK) en de gehele arbeidskorting (AK).

Vanaf 2019 wordt, voor de in het buitenland woonachtige werknemers, met uitzondering van de in België wonende werknemers, niet meer met de gehele algemene heffingskorting rekening gehouden bij de loonuitbetaling. Slechts nog met het premiedeel van deze heffingskorting wordt rekening gehouden. Woon je buiten de EER, Zwitserland en BES eilanden, dan geldt dit ook voor de arbeidskorting, ook hiervan raak je dan bij de loonuitbetaling een deel kwijt.

 

Woon je bijvoorbeeld in Duitsland en ben je een, in Nederland werkende werknemer, dan daalt je netto maandloon als gevolg van deze maatregel. Maar ben je wel een zogenaamd kwalificerende buitenlands belastingplichtige (meer dan 90% van het inkomen is dan afkomstig uit Nederland) dan krijg je dit gedeelte van de heffingskorting alsnog door het doen van aangifte inkomstenbelasting in Nederland.

 

Woon je in Engeland en ben je een in Nederland werkende werknemer, dan verlies je per 1 januari het belastingdeel van de algemene heffingskorting bij de salarisbetaling, én, zoals het er nu uitziet, per 29 maart ook het belastingdeel van de arbeidskorting, omdat je geen EU burger meer bent, en Engeland behoort dan ook waarschijnlijk niet tot de EER.

 

De werkgever is verantwoordelijk voor de juistheid van het inwonerschap. Een postadres, of tijdelijk adres in Nederland is niet genoeg voor binnenlandse belastingplicht. Waar de werknemer daadwerkelijk woont, bepaald het inwonerschap. Zet het buitenlands woonadres op de loonstrook. (Niet een eventueel tijdelijk Nederlands woonadres). In geval van twijfel kan duidelijkheid omtrent de fiscale woonplaats met een woonplaatsverklaring verkregen worden. Deze wordt afgegeven door de belastingdienst van het woonland.

 

 

Lagere aftrek kosten eigen woning en andere aftrekposten voor belastingplichtigen in het hoogste belastingtarief. (inkomen boven € 68.508)

 

Ingevolge een eerder genomen maatregel is de aftrek kosten eigen woning niet meer tegen het hoogste belastingtarief mogelijk (51,75%). Jaarlijks werd het tarief voor de teruggaaf met 0,5 % verminderd. In 2019 geldt maximaal 49%. Vanaf 2020 wordt dit jaarlijks met 3% verminderd tot het basistarief (basis tarief wordt, zoals het er nu naar uitziet, 37,5%). Vanaf 2020 gaat dit ook gelden voor andere aftrekken. Ondernemersaftrekken (zelfstandigenaftrek enz.), MKB winstaftrek, TBS- aftrek (ter beschikkings stellen), en PGA aftrek (persoonsgebonden aftrek, zoals aftrek giften en aftrek ziektekosten).

 

 

Geen verandering van netto maand inkomen door ziekmelding, indien geen lopende arbeidsovereenkomst.

 

Als je voor 2019 een WW uitkering ontving en je door ziekmelding in de ziektewet kwam, dan werd het netto maandbedrag meestal hoger, omdat bij de ziektewetuitkering rekening gehouden werd met de arbeidskorting en bij de WW uitkering niet. Vanaf 2019 wordt er geen arbeidskorting meer toegepast bij overgang naar de ziektewet vanuit de WW. Het netto maand bedrag blijft dan gelijk. Op de reeds ingegane ziektewetuitkeringen blijft de arbeidskorting wel van toepassing.

 

Ook als je bij een werkgever tijdens ziekte uit dienst gaat, door afloop van het arbeidscontract, en je niet in de WW maar in de ziektewet terechtkomt, zal de arbeidskorting niet meer toegepast worden. Dit geldt alleen niet voor ziekte tijdens en door zwangerschap.

 

 

 

Vennootschapsbelasting, beperking verlies verrekening.

 

 

Verliezen zijn vanaf 2019 nog slechts 6 jaar verrekenbaar met toekomstige winsten, dit was 9 jaar. Verrekenbare verliezen ontstaan voor 2019 blijven 9 jaar verrekenbaar. Dit geldt voor verliezen onderhevig aan de vennootschapsbelasting, en verliezen onderhevig aan box II belasting. De verliesverrekening in box I blijft hetzelfde.(9 jaar).

 

 

Aftrekbeperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik bij de vennootschapsbelasting.

 

Tot 2018 konden de gebouwen in eigen gebruik tot 50% van de WOZ waarde (= bodemwaarde) afgeschreven worden. Vanaf 2019 is de bodemwaarde 100%, net als de bodemwaarde voor de panden niet in eigen gebruik. Als er panden in gebruik zijn genomen voor 2019 en er nog niet 3 jaar is afgeschreven, dan mag men nog tot 3 jaar afschrijven op deze panden. Deze beperking van afschrijving geldt alleen voor de vennootschapsbelasting.

 

 

Aftrek monumentpanden en aftrek scholingsuitgaven.

 

Voor de eigenaren van monumentpanden is nu een subsidieregeling van toepassing. Er kan tot maximaal 35% van de onderhoudskosten, instandhoudingskosten, subsidie gekregen worden. Hierdoor vervalt de aftrekmogelijkheid van de onderhoudskosten van monumentpanden.

 

Het was de bedoeling om ook voor scholingskosten een subsidiemogelijkheid te creëren. Deze is er nog niet, dus voor 2019 blijven scholingskosten aftrekbaar.

 

 

Huwelijken gesloten na 1 januari 2018 volgens de nieuwe wet kan gevolgen hebben voor de aftrek kosten eigen woning.

 

Huwelijken gesloten na 1 januari 2018 hebben een gewijzigd vermogensrecht. Er ontstaat nu (normaal gesproken) een beperkt gemeenschap van goederen. Het vermogen van voor het huwelijk, bijvoorbeeld een eigen huis, maar ook de daarmee samenhangende fiscale faciliteiten zoals renteaftrekverleden (in totaal slechts 30 jaar aftrekrecht), overgangsrecht voor niet annuïtair leningen enz., blijven nu persoonlijk. Ook de Eigen Woning Reserve (bij verkoop eigen huis meer ontvangen gelden dan de lening voor het eigen huis) is persoonlijk.

 

Voor huwelijken gesloten voor 2018 is er een algehele vermenging van boedel. Het eigen huis, en de daarmee samenhangende fiscale faciliteiten vallen in de boedelvermenging. Alleen de eigen woningreserve blijft ook nu buiten deze vermenging, en kan ertoe lijden dat 50% van deze eigenwoningreserve niet als eigen woningschuld wordt meegenomen. Als je dit niet wilt, dan kan een beroep op het beleidsbesluit van 30-01-2018 nr 5946 gedaan worden. Dan gaat de eigen woning reserve voor de helft over op de nieuwe partner.

 

Kopen de huwelijkspartners van een na 01-01-2018 gesloten huwelijk gezamenlijk een woning én heeft één van de huwelijkspartners al een eigen woning gehad in het voorhuwelijks verleden, dan kunnen er onbedoelde effecten ontstaan. (Schulden aangegaan tussen fiscale partners zijn op grond van de wet IB 2001 uitgesloten van de eigen woning schuld) Met een beroep op het beleidsbesluit van 30-01-2018 nr 5946 kan, bij een 50-50% verhouding van eigendom en financiering van de woning, een groot deel van de effecten voorkomen worden. De fiscale faciliteiten van de eigen woning en de eigen woningreserve gaan dan voor 50% over op de partner. Wel ontstaat er nu een schuld van de ene partner aan de andere partner in box III, omdat de ene partner zijn eigen woningreserve heeft gebruikt voor de aankoop van de woning en de andere partner niet eenzelfde bedrag heeft bijgestort. (Bij algehele boedelvermenging is deze schuld en vordering er niet).

 

Hoe doe je een beroep op dit besluit? Als de eigendomsverhouding in de woning en de schuld 50%-50% is en de aangifte wordt ingevuld, conform het beleidsbesluit van 30-01-2018, dan is daarmee een beroep gedaan op dit besluit. (Bij andere eigendomsverhoudingen kan een verzoek gedaan worden bij het ministerie van financiën).

 

 

Financiering werkloosheidswet uitkeringen op termijn geheel vanuit het algemeen werkloosheidsfonds.

 

De eerste 6 maanden van de werkloosheidwetsuitkering wordt momenteel gefinancierd vanuit het sectorfonds. Na deze 6 maanden gaat de financiering van deze uitkering over op het algemeen werkloosheidsfonds. Dit leidt tot verschillende hoogte van de premies voor de diverse sectorfondsen. Soms is er binnen deze sectorfondsen ook een verschil in premiehoogte voor werknemers met vaste en werknemers met (korte) tijdelijke arbeidscontracten.

Vanaf 2020 gaat dit veranderen en wordt de gehele werkloosheidswetuitkering vanuit het algemeen werkloosheidsfonds betaald. Tegelijkertijd zal de AWf- premie voor werknemers met een tijdelijk contract behoorlijk hoger zijn, dan die voor werknemers met een vast contract. (verschil kan wel 5% zijn).

 

 

Wijziging laag BTW tarief van 6% naar 9%.

 

In het kader van verlaging van belasting op arbeid en verhoging van belasting op consumptie is per 1 januari 2019 het lage belastingtarief van 6% verhoogd naar 9%. Met de extra belasting baten die hierdoor gaan ontstaan, zijn de inkomstenbelastingtarieven verlaagd, en heffingskortingen verhoogd. Regel, hoge btw tarief is van toepassing tenzij vermelding in tabel I. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002629/2019-01-01#BijlageI (onder andere: voedingsmiddel en geneesmiddelen, boeken, kappersdiensten enz.)

 

Bij vooruitbetaalde bedragen (op tijdstip van de betaling was het 6% tarief van toepassing) vindt geen naverrekening plaats als de levering of dienst pas in 2019 plaatsvindt. Bijvoorbeeld: reeds in 2018 betaalde concertkaarten voor optreden in 2019, of in december 2018 geïncasseerd abonnement januari 2019 voor sportschool.

 

Wanneer er verplicht een factuur moet wordt uitgereikt (meestal leveringen diensten en goederen aan ondernemers door ondernemers) is datum van uitreiking factuur bepalend voor het van toepassing zijnde BTW tarief. De factuur moet wel volgens de factureringsregels zijn opgemaakt. In de factureringsregels ook bepalingen wanneer de factuur moet zijn uitgereikt. Opmaak en verzending uiterlijk voor de 15e dag volgend op de maand van prestatie, cq levering.

 

 

Eindiging KOR (Kleine Ondernemersregeling voor de BTW), start OVOB (Omzet gerelateerd Vrijstellingregeling Omzetbelasting).

 

Het plan is om de kleine ondernemersregeling BTW in de huidige vorm te eindigen per 31-12-2019. Daarvoor in de plaats komt dan de omzet gerelateerde vrijstellingsregeling omzetbelasting met ingang van 01-01-2020.

 

KOR: Als het saldo van de (eigen) af te dragen omzetbelasting minus de voorbelasting minder is dan € 1.883, kan een beroep gedaan worden op de kleine ondernemersregeling en behoefd de belasting niet, of deels niet, te worden afgedragen. Tot € 1.345 geen afdracht, tussen de € 1.345 en € 1.883 een korting op de afdracht. Dit geldt voor een natuurlijke persoon. (dus niet een voor rechtspersoon zoals een BV). Ook kun je, wanneer je dit wilt, een ontheffing krijgen van de administratieve verplichtingen als je minder dan € 1.345 op jaarbasis moet afdragen. In het geval van ontheffing kun je geen omzetbelasting meer op je facturen zetten.

 

 

OVOB:

Je kunt op verzoek vrijstelling krijgen van omzetbelastingafdracht als de (eigen) belastbare omzet minder bedraagt dan € 20.000. De voorbelasting is dan niet meer aftrekbaar. Dit geldt nu ook voor rechtspersonen (zoals BV’s). Het verzoek moet van te voren gedaan worden en geldt dan voor 3 jaar. Dit verzoek is vrijwillig. Verzoek voor 2020 tussen 1 juni en 20 november 2019. Als je de OVOB aanvraagt, dan geldt automatisch ook, dat er ontheffing voor administratieve verplichting is aangevraagd, en kun geen facturen met BTW meer opmaken. Als er nu reeds een ontheffing voor administratieve verplichtingen is, dan geldt voor 2020 de OVOB zonder deze aan te vragen. Wil je dit niet, zal je dit moeten melden.

 

Stel je hebt de OVOB aangevraagd, maar in een jaar stijgt de omzet boven de € 20.000, dan is er weer omzetbelasting verschuldigd vanaf de prestatie waarmee de omzet boven deze € 20.000 stijgt. Ook wordt vanaf hetzelfde moment de voorbelasting weer aftrekbaar. Er kan dan vervolgens 3 jaar geen beroep meer gedaan worden op de OVOB.

 

 


 

Wet DBA, verder uitstel handhaving, bijlage over gezagsverhouding in handboek loonheffing.

 

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is in 2016 ingegaan, echter de handhaving van de wet is wederom opgeschort naar 01-01-2020. Misbruiksituaties worden wel aangepakt. Er komt een opvolging van deze wet.

 

Middels afsluiten van goedgekeurde modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan duidelijkheid vooraf gekregen worden over de arbeidsrelatie, en dus duidelijkheid of er loonheffing en premies werknemersverzekeringen moet worden afgedragen. Deze Modelovereenkomsten staan op de site van de belastingdienst. Het is niet verplicht om met een overeenkomst te werken. Als er duidelijkheid vooraf beoogd wordt, is dit wel verstandig,

 

Of er sprake is van een dienstbetrekking of een opdracht aan een zelfstandige ondernemer is soms een vraag. Bij de kwalificatie dienstbetrekking zal loonheffing en premies werknemersverzekering ingehouden moeten worden. Bij beoordeling of in dienstbetrekking of als zelfstandige gewerkt wordt, is een van de belangrijke punten de aanwezigheid van een  gezagsverhouding. In 2018 is de bijlage “beoordeling gezagsverhouding” aan het handboek loonheffing toegevoegd.

https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/bijlagen-beoordeling_gezagsverhouding.html

Deze bijlage geeft inzicht wanneer er voor de loonheffing een gezagsverhouding aanwezig wordt geacht.

 

 

 

Omzetting BBZ krediet in gift in de periode 2014 tot en met 2016.

 

Als u in het verleden een BBZ (Besluit Bijstands voor Zelfstandigen) lening hebt gehad, bijvoorbeeld bij starten van een bedrijf vanuit de bijstand, of bij tijdelijke vermindering van winst, en deze lening werd in de jaren 2014, 2015 of 2016 omgezet in een gift, dan is deze gift toendertijd behandeld als inkomen voor de toeslagen. Er moest in vele gevallen een deel van de toeslagen terugbetaald worden. Er is nu een compensatieregeling voor deze gevallen. De toeslag 2014, 2015 en 2016 mag alsnog berekend worden, zonder het inkomen uit hoofde van de gift BBZ. Je moet dan voor 31 december 2019 een verzoek indienen: In dit verzoek vragen om toepassing compensatieregeling BBZ, aangeven welk jaar (en) het betreft en een verklaring van de gemeente, waaruit blijkt dat de BBZ lening is omgezet in een gift, meesturen.

 

 

BTW aangifte via site belastingdienst gaat veranderen.

 

Vele ondernemers doen hun aangifte BTW via de site belastingdienst, inloggen ondernemers. Zij hebben van de belastingdienst in het verleden een gebruikersnaam (NL00…. enz) en een wachtwoord ontvangen. Dit gaat veranderen. Voor eenmanszaken kun je vanaf 2019 inloggen met DIGID of de DIGID app. Rechtspersonen en vennootschap onder Firma kunnen in de loop van 2019 inloggen met E- herkenning op niveau 3. E- herkenning kost geld, en moet geregeld worden met een leverancier van E- herkenning, zoals onder andere Connectis. Helaas kan geen gebruik worden gemaakt van een PKI certificaat. Het oude inlogsysteem blijft in ieder geval heel 2019 nog in de lucht. De ondernemer ontvangt bericht wanneer hij over moet gaan naar inloggen met E- herkenning.

 

 

Varia.

 

- Per 1 januari 2019 gaat geboorteverlof voor mannen van 3 dagen naar 5 dagen bij full time dienstverband. De werkgever betaald dit verlof.

- De 30% regeling, fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland met specifieke deskundigheid, kan vanaf 1 januari 2019 maximaal 5 jaar toegepast worden. (was 8 jaar).

- Hebt u nog een levensloop tegoed? Deze kan tot eind 2021 opgenomen worden, doet u dit niet dan valt het saldo eind 2021 vrij.

 

Wij hebben deze nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Niets uit deze uitgave mag zonder onze toestemming worden overgenomen.

 

Navolgende gepubliceerd:  Januari 2018

 


 

Uitbetaling heffingskortingen aan minstverdienende fiscale partner.

 

Indien de verschuldigde belasting lager is dan de van toepassing zijnde heffingskortingen dan kan het restant uitbetaald worden. Er moet een fiscaal partner zijn, die ten minste dit bedrag aan belasting verschuldigd is. In de volksmond “aanrechtsubsidie” genoemd. Voor belastingplichtigen die geboren zijn na 31 december 1962 geldt een beperking van deze uitbetaling. Zij krijgen minder terug. De terugbetaling van de algemene heffingskorting is beperkt tot 33,3%. (2019 nog 26,67%, 2020 nog 20%, 2021 nog 13,33%) De arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden geheel uitbetaald. In het regeerakkoord is opgenomen dat beperking van de uitbetaling voor belastingplichtigen geboren na 31 december 1962 in de toekomst gaat gelden voor alle heffingskortingen. Dit is met ingang van 2019 inderdaad het geval.

 

 

Vervallen tijdsklemmen kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning.

 

Sinds 1 april 2017 kan het saldo op de kapitaalverzekering, spaarrekening, en beleggingsrecht eigen woning belastingvrij worden gebruikt voor aflossing van de eigen woningschuld. Er behoeft niet meer te worden voldaan aan 15 of 22 jaar premie betaling. Dit bedrag moet minder dan

€ 164.000 per belastingplichtige zijn. Hypotheken gekoppeld aan deze producten kunnen dus makkelijker worden omgezet naar nieuwe meestal goedkopere annuïteitenhypotheken.

 

 

Financiering restschuld bij verkoop eigen woning leidt niet meer tot aftrekbare rente.

 

Als de opbrengst van de verkoop van het eigen huis in 2018 onvoldoende is om de eigenwoningschuld geheel te kunnen aflossen, wordt hiervoor soms een lening aangegaan. De rente voor een zodanige lening is niet meer aftrekbaar. (Was 15 jaar aftrekbaar.). De aftrekbaarheid van de rente voor reeds bestaande restschuldleningen, (ontstaan na 28 oktober 2012 en voor 31 december 2017) blijft gerespecteerd.

 

 

 

Loonkostenvoordeel (LKV) uit de wet tegemoetkoming loondomein.

 

Met ingang van 2018 zijn de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapten, omgezet in de regeling loonkostenvoordeel in de wet tegemoetkoming loondomein.

 

Voor het in dienst nemen van werknemers (niet AOW gerechtigden), vanuit een uitkeringssituatie, en met een achterstand op de arbeidsmarkt vanwege ouderdom (ouder dan 56 jaar) of arbeidshandicap kan een loonkostenvoordeel worden verkregen. Voordeel tot € 6000 (€ 3,05 per verloond uur) maximaal 3 jaar. (Bij herplaatsing arbeidsgehandicapte maximaal 1 jaar) Ook voor personen uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden is een loonkostenvoordeel. Maximaal € 2000 (€ 1,01 per verloond uur) voor maximaal 3 jaar. Een doelgroepverklaring van het UWV of de Gemeente is vereist. (deze moet door de werknemer binnen drie maanden na indiensttreding aangevraagd zijn). Als de werkgever de doelgroepverklaring heeft, vinkt hij dit in de aangifte loonheffing aan. Aanvinken niet vergeten, anders wordt dit voordeel niet verkregen.

 

Let op: voor werknemers die in 2017 premiekorting arbeidsgehandicapten of premiekorting oudere werknemer kregen, en waarvan de 3 jaar nog niet voorbij zijn, moet:

1.In de laatste aangifte loonheffing van 2017 invullen dat premiekorting wordt toegepast, en het bedrag van de premiekorting moet worden ingevuld. (Correctie indien niet ingevuld tot mei 2018 mogelijk)

2.In de eerste aangifte 2018 moet in de aangifte loonheffing een vinkje bij loonkostenvoordeel worden gezet!

Doelgroepverklaringen behoeven nu niet te worden aangevraagd.

 

Uitbetaling van het loonkostenvoordeel gaat op dezelfde manier als de reeds in 2017 ingegane LIV. Uitbetaling over 2018 vindt in september 2019 plaats.

 

Samenloop van LIV en LKV is niet mogelijk én er is ook altijd maar 1 LKV per werknemer van toepassing.

 

 

Jeugd LIV.

 

De tegemoetkoming verhoging minimum jeugdloon, het Jeugd LIV, gaat in per 1 januari 2018. De tegemoetkoming is een compensatie voor de stijging van het minimum jeugdloon per 1 juli 2017. Heb je werknemers in dienst tussen de 18 en 21 jaar én verdienen zij het minimum jeugdloon, behorend bij hun leeftijd, dan is er recht op deze tegemoetkoming. Leeftijd op 31 december voorgaand jaar is bepalend. De tegemoetkoming 2018 bedraagt een bedrag per verloond uur. De tegemoetkoming over 2018 van dit Jeugd LIV wordt (net als het LIV) in 2019 door het UWV automatisch berekend en betaald. (In september 2019). Voor het jeugd LIV is niet het minimum aantal verloonde uren (1248) van toepassing.

 

Samenloop van Jeugd LIV en LKV is wel mogelijk.

 

 

Aanwijzing eindheffingsloon, hoe doe je dit?

 

In de werkkostenregeling is gesteld dat de werkgever loon moet aanwijzen als eindheffingsloon om gebruik te maken van de faciliteiten. (gerichte vrijstelling, nihilwaardering, vrije ruimte). Deze aanwijzing moet uit de administratie blijken. Hoe kun je dit in de praktijk doen?

1>Je geeft dit aan bij de grootboekrekeningen.(toevoeging bijvoorbeeld gerichte vrijstelling, nihilwaardering, vrije ruimte)

2>Je geeft dit aan in het personeelshandboek

3>Je geeft dit aan in de arbeidsovereenkomst

4>Overig

Als er binnen het jaar blijkt dat iets nog niet aangewezen is als individueel loon of eindheffingsloon, dan kan dit alsnog hersteld worden. Kom je hier pas buiten het jaar achter, dan kan niet meer achteraf aangewezen worden.

 

Dat loon als eindheffingsloon is aangewezen valt onder de zogenaamde vrije bewijsleer. Het kan verstandig zijn om de volgende algemene aanwijzing in de administratie op te nemen. “Hierbij wordt verklaard dat: de vergoedingen, verstrekkingen dan wel ter beschikking stellingen worden aangewezen als eindheffingsloon wanneer het loon niet is vrijgesteld op grond van de wet. De aanwijzing geldt niet voor zover niet wordt voldaan aan de gebruikelijksheidstoets, en wanneer het loon individueel is verloond.”

 

 

Noodzakelijkheids criterium en eigen bijdrage werknemer.

 

Het noodzakelijkheidscriterium uit de werkkostenregeling is voor computers, gereedschappen, mobiele apparatuur en dergelijke. Indien deze zaken nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking zijn deze vergoedingen en verstrekkingen gericht vrijgesteld.

 

Voorbeelden:

-Een werkgever acht (voor meerdere werknemers) internet thuis bij de werknemer noodzakelijk en vergoedt de volledige factuur (telefoon, internet en televisie abonnement). Het deel van deze vergoeding voor internet is gericht vrijgesteld, het overige deel kan individueel verloond worden, of aangewezen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte gebracht worden. Ook kan hij een eigen bijdrage regelen met de werknemer voor het telefoon- en televisiegedeelte van de factuur.

 

-Een werkgever acht een mobiele telefoon met abonnement noodzakelijk, maar vraagt voor het privé telefoongebruik een eigen bijdrage van € 5. Dan valt dit telefoonabonnement niet meer onder het noodzakelijksheidscriterium en de gerichte vrijstelling. Alle kosten van de voorziening moeten voor dit criterium namelijk ten laste van de werkgever komen. Wel is het mogelijk dat een werknemer kiest voor een ander abonnement, (een uitbreiding en deze werknemer de meerkosten van dit andere abonnement middels eigen bijdrage draagt.

 

 

Wet Uitfasering Pensioen in eigen Beheer

 

Het wetsvoorstel is na eerdere terugtrekking en kleine aanpassing in 2017 aangenomen in de eerste en tweede kamer.

 

- Pensioenopbouw in eigen beheer is vanaf 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Na deze datum resteert dus premievrijgemaakt pensioen.

- Mogelijkheid omzetting pensioen in de jaren 2017, 2018, en 2019 naar Oudedagsverplichting. Omzetting tegen fiscale waarde van de pensioenverplichting.

- Mogelijkheid pensioenverplichting of oudedagsverplichting geheel af te kopen tegen de fiscale balanswaarde in 2017, 2018 en 2019, of af te storten naar een lijfrenterekening bij een bank. Indien het pensioen afgekocht wordt, dan is geen revisierente meer verschuldigd én er geldt een hoge korting op de verschuldigde belasting. (Korting in 2017 34,5%, 2018 25% en 2019 19,5% over de fiscale balanswaarde pensioen 31-12-2015, of de fiscale waarde op het moment van afkoop als deze lager is.

 

 

Vrijstelling pleegzorgvergoeding

 

In het verleden werd bij vier of meer pleegkinderen beoordeeld of de pleegzorgvergoeding een bron van inkomen zou zijn. (Meer vergoeding dan kosten). Met ingang van 2013 is dit vervallen, echter totdat dit geëvalueerd was.  Na evaluatieuitkomst in 2019 blijft de pleegzorgvergoeding geen bron van inkomen.

 

 

Verruiming sportvrijstelling BTW.

 

Voor sportvereniging geldt een vrijstelling van BTW. Er behoeft over de ontvangen vergoedingen van leden geen btw (laag tarief) afgedragen te worden. Er kan dan echter ook geen voorbelasting afgetrokken worden. Deze vrijstelling zal met ingang van 1 januari 2019 nu ook voor andere organisaties zonder winstoogmerk gaan gelden. (bijvoorbeeld ter beschikkingstelling van sportaccommodaties, zoals zwembaden en sporthallen, door gemeenten, of beheersstichtingen). Is er wel een winstoogmerk, dan geldt deze verruiming niet.

 

 

Toeslagensysteem is nu gekoppeld met Basis Personen Registratie (BPR), wat betekent dit?

 

Met ingang van 2018 is er een koppeling tussen het toeslagensysteem en de BPR. Als je nu inlogt op mijn toeslagen zie je de namen van alle personen die op jouw adres staan ingeschreven (tabblad: mijn huishouden). Dit is van belang voor de aanvraag van toeslagen. Bijvoorbeeld voor de huursubsidie aanvraag zijn ook de gegevens van de medebewoners nodig. Soms staat er nog een bewoner ingeschreven die niet meer op het adres woont. (vorige huurder of spookbewoner). Dan lukt het aanvragen van de huurtoeslag niet meer. Deze bewoner moet eerst bij de gemeente uitgeschreven worden. Wel kan, na contact met de belastingtelefoon (0800-0543), de aanvraag toch in behandeling worden genomen zonder deze bewoner. Er is dan vervolgens 3 maanden de tijd om de registratie bij de gemeente aan te passen.

 

Om via mijn toeslagen een toeslag aan te vragen moet de toeslagpartner zelf inloggen met zijn DIGID. (Of de aanvrager een machtiging verstrekken met behulp van zijn DIGID).

 

Verhuizingen kunnen niet meer doorgegeven worden op toeslagen.nl, maar moeten bij de gemeente worden doorgegeven.

 

Als er sprake is van co-ouderschap, (kind verblijft 3 dagen bij de ene ouder en overige dagen bij andere ouder, of de ene week bij de ene ouder en de volgende week bij de andere ouder) dan moet dit schriftelijk doorgegeven worden. Dit moet middels een schrijven, waarin opgave welke dagen het kind waar verblijft, ondertekend door beide ouders. Dit zenden aan, Belastingdienst/Toeslagen, Postbus 4510, 6401 JA Heerlen.

 

 

10% regeling bij de toeslagen.


Deze regeling was er in het verleden, en komt nu weer terug. Als een ex-partner (of ex medebewoner voor de huurtoeslag) na vertrek een inkomensverandering heeft, dan heeft deze invloed op de hoogte van de toeslag over de periode van samenwoning. Er wordt namelijk gewerkt met jaarinkomen en proportioneel toerekenen aan de periode van samen(be)woning. Bij inkomens stijging kunnen de toeslagen negatief beïnvloed worden. Nu kan, op verzoek, de inkomensstijging buiten beschouwing worden gelaten. Die inkomensstijging na vertrek moet dan meer zijn dan 10 % van het jaarinkomen.

 

 

Afbouw “Hillenaftrek” in 30 jaar, oftewel geleidelijke herinvoering “aflosboete”.

 

Met ingang van 1 januari 2019 zal de “Hillenaftrek” in 30 jaar afgebouwd worden naar 0. (Dus met 3 1/3 % per jaar).

 

Soms is het eigen woning forfait (een forfaitair bedrag, wat in mindering wordt gebracht op de aftrekbare rente eigen woning) hoger dan de renteaftrek eigen woning. De eigenwoninglening is dan geheel of nagenoeg geheel afgelost. Het eigen woning forfait wordt bepaald aan de hand van de waarde van de eigen woning (in 2018 is deze 0,7% van de WOZ waarde van de woning). Dit positieve saldo leidde in het verleden tot een betaling van belasting. Je was zo belasting voor de eigen woning verschuldigd. Men vond dit oneerlijk.” Aflosboete”, werd dit genoemd. In 2005 werd een aftrek, die gelijk was aan dit positieve saldo, ingesteld, de “Hillen” aftrek. Deze aftrek verdwijnt nu dus weer in stapjes. Kennelijk is een “aflosboete” nu niet meer oneerlijk.

 

Het eigen woning forfait (bijtelling eigen woning) is nu 0.7%. Dit wordt op termijn 0,5%

 

 

Wij hebben deze nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Niets uit deze uitgave mag zonder onze toestemming worden overgenomen.

 

 

 

Navolgende gepubliceerd:  Januari 2017

 


 

Vruchtgebruik eigen woning verkregen krachtens erfrecht en eigen woningschuld.

 

Per 1 januari 2017 is nu wettelijk vastgelegd hoe omgegaan moet worden met vruchtgebruik eigen woning verkregen krachtens erfrecht en de schuld eigen woning die hier nog op rust. Let op! Dit vruchtgebruik moet wel binnen twee jaar na het overlijden, ook notarieel worden gevestigd. Dat dit in het testament staat is niet voldoende. Het komt erop neer dat de vruchtgebruiker de volle waarde van de eigen woning aangeeft, en de renteaftrek over de gehele schuld mag aangeven (indien hij/zij de rente en eventuele aflossing lening ook betaald). Ook de 30 jaarstermijn van aftrek rente gaat over op de vruchtgebruiker. Evenals de ruimte voor aflossingsvrije hypotheek. Wordt de woning verkocht, dan gaat, als er een positief saldo overblijft na aflossing van de schuld, dit over op de bloot eigenaar. Blijft er een negatief saldo over, dan kan de vruchtgebruiker de rente ivm deze restschuld nog 15 jaar aftrekken.

 Als de nu geldende wettelijke verdeling wordt gevolgd, dan blijft de eigen woning en eigenwoningschuld bij de partner en verkrijgen de erfgenamen slechts een vordering op de overblijvende partner. Deze vordering en schuld behoeven eveneens niet in de aangifte te worden verwerkt.

 

 

Eenmalige belastingvrije schenking gaat naar €100.000 indien voor ten minste €74.474 (norm 2017) aangewend wordt voor de eigen woning

 

Er kan sinds 1 januari 2017, aan personen tussen de 18 en 40 jaar een eenmalige schenking gedaan worden van €100.000 als deze voor ten minste €74.474 (norm 2017) aan de eigen woning wordt besteed. (bijvoorbeeld voor aflossing van het eigen deel van de eigen woningschuld van de verkrijger. (goed vastleggen)) De verkrijger, die ouder is dan 40 jaar, maar een fiscale partner heeft, die wel tussen de 18 en 40 jaar oud is, kan toch dit eenmalige bedrag belastingvrij ontvangen. Ouders, ook als ze gescheiden zijn, gelden als één schenker. De schenking(en) en besteding(en) kunnen verspreid over 3 jaar plaatsvinden. (let op! Bij elke vervolgschenking moet weer voldaan zijn aan de leeftijdeis en moet aangifte gedaan worden). Als eerste jaar geldt het jaar waarin de eerste verhoogde eenmalige schenking is gedaan. (Dus het maakt niet uit of op 1 januari of 31 december de schenking wordt gedaan, dat is dan het eerste jaar). Zogenaamde kruisschenkingen ("Jij geeft mijn kind € 100.000 dan geef ik jouw kind €100.000") zullen niet belastingvrij mogelijk zijn.

Is er in het verleden al eerder een eenmalige schenking gedaan, dan gelden er andere regels. Was deze schenking voor 2010 minder dan ongeveer €25.000, dan kan slechts ongeveer

€28.000 extra geschonken worden, te besteden aan de eigen woning of dure studie. (mits aan de leeftijdseis wordt voldaan) Was er naast de schenking in 2010 er een ophoging van deze schenking in 2016 (Tussen €5.305 en ongeveer  28.000 voor huis of studie) dan kan nog ongeveer €47.000 belastingvrij worden geschonken, te besteden aan het eigen huis. Van iedere schenking moet aangifte gedaan worden voor 1 maart van het opvolgend jaar. Schenkingen in hetzelfde jaar van dezelfde persoon worden samengeteld.

 

 


 

Maatregelen tegen de flits VBI

 

Om vermogen uit box III op peildatum in box II te krijgen, werd naast inbreng in een BV ook meer en meer gebruik gemaakt van een VBI (Vrijgestelde Beleggings Instelling, vrijgesteld voor vennootschapsbelasting) Dit kon een NV met VBI status zijn, maar ook een open fonds voor gemene rekening (OFGR). Deze werd dan bijvoorbeeld in juli ingesteld/opgericht, daar werd vermogen naartoe overgeboekt, en begin januari werd deze VBI weer opgeheven. Op de peildatum voor box III was het vermogen in box II. Dus geen heffing box III voor dit vermogen. Wel een forfaitair rendement (4%), in box II tijdsgelang (4% maal 6/12, maal 25% tarief box II, dus 0,5% belasting). Bij liquidatie NV/OFGR wordt dit forfaitair rendement bij de waarde van de storting op de aandelen/ participatie opgeteld, en indien dit rendement niet gehaald werd volgt een verlies in Box II. Dit kan na twee jaar omgezet worden in een belastingkorting in box I. Er wordt dan uiteindelijk dus maar ongeveer over het werkelijk rendement 25% belasting geheven. Voor een open fonds voor gemene rekening heb je wel meer dan één partij nodig. Maar zeker een open fonds voor gemene rekening kon met een en/of rekening en verdere onderlinge afspraken ingesteld worden. Om dit in de toekomst tegen te gaan, zijn er de volgende maatregelen genomen.

1.Indien een ontbinding van een VBI binnen 18 maanden na instelling plaatsvindt, wordt zowel geheven over het rendement, als een box III heffing tegen het hoogste tarief. (Als er een echt zakelijke reden is om de VBI in binnen 18 maanden weer te ontbinden dan kan dit nog steeds in overleg met de belastingdienst).

2.Daarnaast leidt het omzetten van een BV in een VBI (waarin alleen nog geld zit en geen activiteit) tot onmiddellijke heffing van de nog aanwezige aanmerkelijk belang claim. (Bijvoorbeeld AB claim over nog in de BV aanwezige niet uitgekeerde winsten).

3.Het forfaitair tarief van de VBI wordt gekoppeld aan het hoogste tarief van Box III.

 

 

 

Gebruikelijk Loon DGA. en gebruikelijk loon DGA bij innovatieve startups

 

Het minimaal gebruikelijk loon van een fulltime DGA wordt gesteld op  45.000 (was €44.000) per jaar (bron ministerie van financiën), of op het hogere loon van de meest verdienende medewerker, of 75 % van het loon van de meest vergelijkbare functie als dit hoger is. Op verzoek, en in onderling overleg met de belastingdienst kan dit loon toch lager zijn, bijvoorbeeld als de winstcijfers (blijvend) laag zijn, of als loon voor degenen met een vergelijkbare functie een lager loon ontvangen.

In de wet (2017) is nu vastgelegd, dat het loon voor DGA's van een innovatieve startup, op het minimum loon gesteld mag worden. Innovatieve startup is een bedrijf dat speur- en ontwikkelingswerk verricht en binnen de WBSO (S&O-afdrachtvermindering) als starter is aangemerkt.

 


 

Zakelijk etiketteren van huurrecht van een woning leidt vanaf 2017 slechts tot aftrek huurkosten en overige lasten bij een zelfstandige zakelijke werkruimte

 

Tot en met 2016 kon een IB ondernemer (dus geen BV), wanneer hij 10% of meer van zijn woning zakelijk gebruikte, en hij vanuit de huurwoning werk verrichtte voor de onderneming, het huurrecht geheel zakelijk etiketteren. Bij geheel zakelijk etiketteren kon de gehele huurbetaling (wel verminderd met de ontvangen huursubsidie) van de winst afgetrokken worden. Er moest een bedrag ter grote van het huurwaardeforfait van de woning bij de winst geteld worden. (let op! De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat algehele aftrek niet gold voor de energielasten enzovoorts. Die konden wel naar gebruik worden ingedeeld als zakelijk en niet zakelijk. Verdeling zakelijk en privé bijvoorbeeld op basis van aantal zakelijk gebruikte vierkante meters versus het totaal). Kiezen voor geheel zakelijk etiketteren gebeurde aan het begin van het zakelijk gebruik. (Meestal bij de start van de onderneming, of bij het aangaan van het huurcontract.) Een eenmaal gemaakte keuze kon niet meer gewijzigd worden bij ongewijzigd gebruik. De belastingdienst is van mening dat de uitspraak van de Hoge Raad in 2016 (die bevestigde, dat deze aftrek zo juist was) geen nieuwe wetgeving is. Bij veranderde wetgeving kan namelijk de keuze wel opnieuw gemaakt worden.

Vanaf 2017 wordt niet meer gekeken naar het percentage zakelijk gebruik van de woning, maar naar het feit of de werkruimte, economisch als zelfstandig gezien kan worden. (Eigen ingang, eigen toilet enz.). Er wordt aangesloten bij de regelgeving, zoals die al gold voor woningen in eigendom. Omdat dit voor de belastingdienst een extra belastingopbrengst geeft, wordt deze weer teruggegeven aan de IB ondernemer. De aftrekbeperking van de beperkt aftrekbare kosten (denk aan bijvoorbeeld uitgaven voor voedsel en drank, relatiegeschenken) wordt voor een IB ondernemer 20%. (was 26,5%). Voor een BV blijft deze dus 26,5%. (Beperking van de aftrek maximaal € 4.500 cq 0,4% van de loonsom als dit meer is dan € 4.500)

 

 

 

Teruggave btw voor oninbare vorderingen

 

Wanneer je oninbare vorderingen had, kon je, de eerder afgedragen btw, middels een apart verzoek aan de belastingdienst terugvragen. Dit kostte nogal wat tijd en moeite. Met ingang van 2017 is dit niet meer nodig. Indien de vordering 1 jaar na opeisbaarheid (dit is de datum waarop de factuur betaald moet zijn) nog niet ontvangen is, dan kan de btw met de gewone btw aangifte teruggevraagd worden. Alle op 1 januari 2017 opeisbare vorderingen krijgen als datum 1 januari 2016. Dit betekent dat op 1 januari 2017 voor het eerst de btw zo teruggevraagd kan worden. Onder welke rubriek dit in de aangifte ingevuld moet worden, zal pas in de loop van het jaar duidelijk gegeven worden. Wordt de vordering, en daarmee de btw, alsnog ontvangen dan ben je de btw (gedeeltelijk, indien gedeeltelijk ontvangen) weer verschuldigd.

Als tegenhanger: Heb je schulden, waarvan je de btw al had teruggevraagd, een jaar na opeisbaarheid nog niet betaald, dan moet de btw weer afgedragen worden. (Dit was tot nu toe ook het geval, de termijn was echter 2 jaar).

 

 

Webwinkels en levering aan particulieren in het buitenland, Nederlandse of buitenlandse BTW?, en hoe zit dat bij dropshipping?

 

Nederlandse webwinkels leveren vanuit Nederland nu vaak goederen aan particulieren in het buitenland. Deze webwinkels moeten zich dan in het buitenland bij de belastingdienst gaan melden, omdat er dan ook buitenlandse BTW verschuldigd is. Echter, meestal is er sprake van een drempel voor deze omzet (per land). De meeste landen hebben een drempel van € 35.000 op jaarbasis. Als de omzet aan particulieren in het land onder de drempel, dan is er Nederlandse belasting verschuldigd. De afstandsverkopen regeling.

 

Dit kan anders zijn bij dropshipping. Bij dropshipping wordt door bijvoorbeeld een Nederlandse webwinkel goederen aan particulieren verkocht, echter levering van de goederen vindt plaats direct vanuit de producent/leverancier aan de particulier. (De webwinkel heeft dan geen eigen magazijn). We gaan ervan uit dat de webwinkel wel de goederen juridisch in eigendom krijgt. (het contract met producent/leverancier is leidend). Als de producent/leverancier en de webwinkel beiden in Nederland gevestigd zijn, dan geldt bovenstaande, is echter de producent/leverancier niet in Nederland gevestigd, dan is de webwinkel voor verkoop van de goederen aan de buitenlandse particulier vanaf de eerste euro buitenlandse btw verschuldigd. (Dit valt niet onder afstandsverkopen!) De webwinkel dient zich bij de buitenlandse belastingdienst te melden!

 

 

Zakelijk etiketteren voor de BTW van aankoop Onroerend Goed met werkruimte, en de herzieningsregeling BTW

 

Wanneer je onroerend goed met een werkruimte koopt, en deze 100% zakelijk etiketteert voor de BTW dan kan btw teruggevraagd worden. (Let op, voor de BTW gelden niet dezelfde regels als voor de Inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigheids eis van de werkruimte, en je hoeft dit onroerend goed voor de inkomstenbelasting niet zakelijk te etiketteren.) Als de werkruimte 20% is, kan ook 20% van het totaal met de aankoop in rekening gebrachte BTW teruggevorderd worden. Het is wel zo, dat wanneer het gebruik in de 9 jaren na het jaar van aankoop wijzigt, (je gaat bijvoorbeeld nog maar 10% zakelijk gebruiken), deze btw aftrek herzien moet worden, en je een correctie voor de btw moet aangeven. (Je had bijvoorbeeld € 20.000 bij de aankoop van het onroerend goed teruggevraagd op basis van 20% gebruik, dit is elk jaar als het ware € 2000 voorbelasting. Is het gebruik in een jaar slechts 10%, dan moet je in dat jaar alsnog het verschil, van de aan dat jaar toe te rekenen voorbelasting corrigeren. (Correctie € 1000.). Wordt daarentegen het gebruik 30% in een jaar dan krijg je extra omzetbelasting terug. (Let op! Als je het pand voor de btw in eerste instantie maar voor 20% zakelijk etiketteert, dan krijg je wanneer je het pand 30% zakelijk gaat gebruiken geen extra btw meer terug. Eens privé blijft privé. Dus altijd 100% zakelijk etiketteren!

 

 


Afkopen kleine pensioenen gelden soms niet als inkomen voor de toeslagen

 

Soms vindt afkoop door een pensioenfonds van een klein pensioen plaats. In eerste instantie verhoogd dit het inkomen, en kan dit heel nadelig zijn voor de toeslagen in het jaar van afkoop. Middels invulling van het formulier "Verzoek bijzondere situaties" kan het bedrag van de afkoop pensioen, (indien afgekocht pensioen op jaarbasis minder dan € 465 (2017) zou zijn) buiten beschouwing blijven bij de bepaling van de toeslagen. Let op: er kan sprake zijn van afkopen pensioen van in het totaal hoger dan € 465. Als dit echter per pensioenfonds een lager pensioen zou geven dan € 465, dan zijn deze afkopen allemaal geen inkomen voor de toeslagen).

 

 

Aanvaarden erfenis en het risico voor het tevens aanvaarden van schulden, wat is er gewijzigd.

 

Als je een erfenis zuiver aanvaard, dan worden ook alle schulden van de erflater aanvaard. Dit kon je voorkomen door de erfenis beneficiair te aanvaarden, of te verwerpen. Beneficiair aanvaarden moet volgens wettelijke regels en kost tijd en geld. Je liep risico, dat je door je handelen, onbedoeld aan hebt gegeven, dat je de erfenis zuiver aanvaard hebt. Bijvoorbeeld door leeghalen huis van de overledene, of de auto van de overledene alvast op marktplaats aanbieden. Na de wetswijziging leidt het leeghalen van het huis niet automatisch tot het zuiver aanvaarden van de erfenis, pas bij het verkopen en onttrekken van goederen, is de erfenis zuiver aanvaard. De erfgenaam kan nu ook nog terugkomen op zijn keuze, als hij aansprakelijk wordt gesteld voor onverwachte schulden van de overledene. (Hij moet bij aanvaarding te goeder trouw zijn geweest en geen kennis hebben gehad van die schuld. Hypotheekschulden, belastingschulden en schulden vanwege overbedeling aan kinderen uit eerdere nalatenschap zijn geen onverwachte schulden.) Keuze herzieningstermijn: drie maanden na ontdekking van deze schuld. Wel moet het reeds ontvangene alsnog worden terug betaald ter voldoening van deze schuld.

 

 

 

navolgende gepubliceert: DECEMBER 2015


 

 Vervallen minimum waarderingsregeling bij afkoop van lijfrenten

 

Per 1 januari 2016 geldt niet meer dat de belasting en revisierente bij afkoop van een lijfrente minimaal wordt berekend over de in het verleden afgetrokken premies. De waarde in het economisch verkeer wordt nu uitgangspunt. Tot 2016 kon het zijn dat er meer belasting betaald moest worden, dan er werd uitgekeerd. De waarde van de lijfrente was dan gedaald door slechte beleggingsresultaten en kosten. Voor situaties van voor 2016 kan ambtshalve vermindering gevraagd worden. (Dan moet de uitkering minder zijn dan de te betalen belasting en revisierente uit hoofde van de afkoop van de lijfrente).

 

 

 Schenkingsvrijstelling € 100.000 ten behoeve van Eigen Woning in 2017 en daarna

 

Vanaf 1 januari 2017 wordt het structureel weer mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken aan een ander ten behoeve van de eigen woning van die ander, echter:

- Degene aan wie geschonken wordt, moet tussen de 18 en 40 jaar zijn.

- En in de jaren 2010 tot en met 2014 is niet reeds een beroep gedaan op de toen geldende vrijstelling van schenking door dezelfde schenker.

- Is er in de jaren 2015 en 2016 een beroep gedaan op verhoogde vrijstelling (die ging tot

€ 52.752), dan mag deze, tot 1 januari 2019, opgehoogd worden tot € 100.000.

- De schenking mag plaatsvinden verspreid over drie opeenvolgende jaren. (Vaak gunstig om bij aflossing eigen woningschuld de boeterente te beperken).

 

 Aanmerkelijk belang, emigratie en conserverende aanslag.

 

Bent u in het bezit van een aanmerkelijk belang (houder van meer dan 5% van de aandelen van een vennootschap of coöperatie) en emigreert u, dan wordt de emigratie aangemerkt als een fictieve vervreemding van deze aandelen. Over de berekende fictieve vervreemdingswinst wordt een conserverende aanslag (25% belasting) opgelegd. De aanslag wordt opgelegd, maar er wordt meteen uitstel verleend voor het betalen bedrag. Na tien jaar kon voor deze conserverende aanslag, voor zover niet geïnd, een verzoek tot kwijtschelding worden gedaan. Dit is vanaf 15 september 2015 (15 uur 15) niet meer mogelijk.

Het doel is nu dat de 25% heffing te allen tijde wordt geïnd. De aanslag gaat slechts teniet door:

-  afboeking van betaling van dividendbelasting en /inkomstenbelasting box II  over dividenduitkering op deze aandelen:

- of 25% heffing over winst bij verkoop van de aandelen tot het bedrag van de nog openstaande conserverende aanslag.

 

 

 

Uitbreiding vrijstelling omzetbelasting medische en paramedische beroepen.

 

Vanaf de datum van het arrest van de Hoge Raad 27 maart 2015 is het mogelijk dat een medische cq paramedische behandeling door een niet BIG geregistreerde beroepsbeoefenaar toch vrijgesteld is van BTW. De Hoge Raad geeft aan dat op basis van fiscale neutraliteit soortgelijke diensten, als die door de BIG geregistreerden, fiscaal op dezelfde wijze moeten worden behandeld. Eisen van kwaliteit mogen worden gesteld, maar kan aangetoond worden. Bijvoorbeeld door hoogte van de opleiding en acceptatie in de branche. (Acceptatie: Er wordt door huisartsen doorverwezen naar de behandelaar, of de behandeling wordt vergoedt door de Zorgverzekeringswet).

Op basis van deze uitspraak is de behandeling van een Chiropraktor, die aan de kwaliteitseisen voldoet, vanaf 27 maart 2015 vrijgesteld van omzetbelasting. De Chiropraktor geeft namelijk vrijwel eenzelfde behandeling als een BIG geregistreerde fysiotherapeut.

 

Er zijn onderhandelingen gaande met brancheverenigingen over verdere vrijstelling op grond van dit arrest.

 

Ook is er een uitspraak geweest van het Hof dd 11 september 2015 over deze BTW vrijstelling. De acupunctuurbehandeling van een arts werd alsnog als vrijgestelde activiteit beschouwd. Bij de behandeling was de deskundigheid als arts bepalend. De behandeling viel uit hoofde hiervan onder het tuchtrecht. En de arts had een postacademische opleiding als acupuncturist.

 

 Nieuwe regeling aanwijzing DGA.

 

Een Directeur Groot Aandeelhouder is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe regeling aanwijzing DGA van toepassing.

 

Het gaat om diegene die:

- Een dienstbetrekking heeft met een vennootschap (BV, NV of een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap). Dus in eerste instantie niet een stichting of coöperatie

- En statutair bestuurder is van deze vennootschap. (Er wordt transparant door holdingstructuren naar de feitelijke bestuurder gekeken)

- En in het bezit is van aandelen van deze vennootschap (ten minste 1 aandeel)

- En zijn eigen ontslag kan tegenhouden.

 

Wanneer een bestuurder alleen of samen met zijn echtgenoot 50% van de aandelen houdt, die beslissen over zijn ontslag, dan is hij DGA en niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als echtgenoot geldt huwelijkse partner en geregistreerde partner, maar ook degene met wie hij een gezamenlijke huishouding voert en geen kind is. (Dus hier kan ook de broer of zus, met wie gezamenlijk een huishouding wordt gevoerd, meetellen).

 

Wanneer een bestuurder niet voldoet aan deze 50%, dan wordt gekeken naar het totaal van de eigen aandelen en naar het aandelenpakket van alle bloed en aanverwanten. Is dit twee derde of meer van het totaal van de aandelen, dan is de bestuurder ook DGA. (In 2015 telde bij deze berekening het pakket van de bestuurder zelf niet mee).

 

Daarnaast is er nog een regeling voor nevengeschiktheid van bestuurders.

Bezitten alle statutaire bestuurders alle aandelen van een vennootschap en is het bezit gelijk verdeeld over deze bestuurders, dan zijn deze bestuurders DGA.(In 2015 was alleen gelijke verdeling over bestuurders van de aandelen een eis voor nevengeschiktheid, niet het totale bezit van alle aandelen door de bestuurders)

Nu gaat het om het economisch pakket van aandelen, oftewel de maatschappelijk geplaatste aandelen.

 

 Enkele zaken met betrekking tot de werkkostenregeling

 

In het belastingplan 2016 komt men tot aanscherping van de gebruikelijkheids toets. De gebruikelijkheids toets wordt verder uitgelegd.

1. Een werkgever wijst zelf loonbestanddelen aan als eindheffingsloon....maar ...ook deze aanwijzing moet gebruikelijk zijn! Het is niet gebruikelijk om het bruto loon of vakantiegeld aan te wijzen als loon voor de eindheffing.

 2. Een hoge uitdeling en vergoeding aan een werknemer is eveneens, mogelijk niet gebruikelijk. (Dit kan gaan spelen bij verstrekkingen en vergoedingen aan één werknemer, die in het totaal boven €2.400 uitgaan.)

3. Er wordt bij het gebruikelijkheid zijn van vergoedingen en verstrekkingen gekeken naar de vergoedingen en verstrekkingen van deze werkgever in het verleden, naar verdeling over de werknemers, en naar de andere werkgevers in dezelfde branche.

Verstrekkingen en vergoedingen aan één persoon tot € 2.400 wordt gebruikelijk geacht.

 

Let op met het vragen van een eigen bijdrage aan een werknemer voor een verstrekking! Indien een eigen bijdrage van een werknemer wordt gevraagd voor een verstrekking (zoals een bijvoorbeeld een bepaalde telefoon), die eerst door de werkgever was aangewezen als noodzakelijk voor de functie, en dus gericht vrijgesteld was, dan is deze, door het vragen van een eigen bijdrage niet meer gericht vrijgesteld, en valt in de vrije ruimte. Als de eigen bijdrage slechts wordt gevraagd om bijvoorbeeld de meerkosten van een duurdere telefoon te bekostigen, dan blijft de telefoon gericht vrijgesteld door aanwijzing als noodzakelijk voor de functie.

 

Als er uit de berekening blijkt, dat het totaal van de, binnen de vrije ruimte vallende vergoedingen en verstrekkingen, uitgaat boven de berekende vrije ruimte dan moet er nog eindheffing betaald worden. Dit moet in de loonheffingsaangifte over januari opvolgend jaar worden aangegeven.

 

 

Niet de BGL beschikking maar de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties zorgt er straks voor dat de VAR verklaring verdwijnt.

 

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, die momenteel nog aangenomen moet worden door de eerste kamer, zal waarschijnlijk ingaan per 1 april 2016. Deze wet zal de geldigheid van de VAR verklaringen op ingangsdatum van de wet beëindigen.

 

De Var verklaring, (Verklaring Arbeids Relatie), geeft aan hoe de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is. De VAR WUO (Winst Uit Onderneming) geeft een opdrachtgever de zekerheid dat er geen loonheffing behoeft te worden ingehouden en dit dus ook nooit nagevorderd kan worden.

 

Daarvoor in de plaats komt niet de BGL, Beschikking Geen Loonheffing (zie vorige nieuwsbrief), maar...

 

Om toch zeker te weten dat er geen sprake is van een dienstbetrekking tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer kan men gaan werken met een vooraf door de belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Als de bepalingen uit deze goedgekeurde overeenkomst in de praktijk worden nageleefd, heeft de opdrachtgever weer de zekerheid dat er geen loonheffing behoeft te worden ingehouden.

 

De belastingdienst heeft op haar site (www.belastingdienst.nl/ozo) reeds goedgekeurde overeenkomsten gepubliceerd. Hier vindt je standaard overeenkomsten (opgesteld door de belastingdienst), branche en sector overeenkomsten (opgesteld door brancheorganisaties) en individuele overeenkomsten. Als opdrachtgever en opdrachtnemer één van deze goedgekeurde overeenkomsten gaan gebruiken, dan is er zekerheid dat er geen loonheffing behoeft te worden ingehouden door de opdrachtgever. Wordt er gewerkt met een eigen overeenkomst dan is er alleen vooraf zekerheid omtrent inhouding loonheffing als deze overeenkomst ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de belastingdienst. De goedkeuring van de overeenkomst geldt voor 5 jaar.

 

Het is niet verplicht om met een overeenkomst te werken! Alleen als de opdrachtgever van tevoren zekerheid wil hebben dat er geen loonheffing behoeft te worden ingehouden, en dus ook niet nagevorderd kan worden, dan is daarvoor dit systeem met goedgekeurde overeenkomsten.

 


Aanvragen toeslagen en enkele veranderingen in het Toeslagensysteem.

 

Om een toeslag te ontvangen moet deze wel eerst aangevraagd zijn. De toeslag Kindgebonden Budget behoeft niet altijd apart te worden aangevraagd. Maar ontvangt u geen andere toeslagen dan moet u misschien toch een aanvraag indienen voor deze toeslag. Als er in een jaar geen voorschotbeschikking voor een toeslag meer is afgegeven, omdat er in het voorgaand jaar geen recht bleek op de toeslag, en er op basis van het inkomen wel weer recht zal zijn op een toeslag, dan moet opnieuw een aanvraag worden gedaan. En wel voor 1 september van het opvolgend jaar. Indien u in de uitstelregeling van uw belastingadviseur bent opgenomen, is deze aanvraag termijn langer. De Kinder Opvang Toeslag moet binnen drie maanden, na de maand dat uw kind voor het eerst naar de opvang gaat, zijn aangevraagd.

 

Uw kind gaat naar de Peuterspeelzaal?

Vanaf 1 januari 2016 kunt u ook Kinder Opvang Toeslag krijgen als uw kind naar de Peuterspeelzaal gaat. Let op dat u de aanvraag voor deze toeslag tijdig doet! (Zie boven).

 

De Voorschot beschikkingen toeslagen worden digitaal aan u gezonden. U vindt de beschikking en correspondentie op Mijn toeslagen.nl en op Mijn Overheid.nl, waar u met behulp van Uw DIGID moet inloggen.

 

Verandering in jaarrekeningrecht en introductie micro onderneming.

 

In november van 2015 is het jaarrekeningrecht voor rechtspersonen zoals oa BV's en NV's aangepast met betrekking tot de grensbedragen die bepalen of een onderneming groot, middelgroot of klein is. Daarnaast is de micro onderneming geïntroduceerd.

 

Een onderneming is klein als de onderneming aan twee van de volgende drie bepalingen voldoet - Balanstotaal maximaal € 6 miljoen, (was € 4,4 miljoen)

- Netto Omzet maximaal € 12 miljoen, (was € 8,8 miljoen)

- minder dan 50 werknemers.

Een kleine onderneming geniet vrijstellingen:

- op het gebied van inrichting van de jaarverslaggeving.

- op het gebied van publicatie (oa vrijstelling van publicatie van winst en verliesrekening)

- op het gebied van controle. Er is voor de kleine onderneming geen verplichte accountantscontrole.

 

Er is sprake van een micro onderneming als minimaal twee opeenvolgende jaren voldaan wordt aan twee van de drie volgende bepalingen. (geconsolideerde cijfers)

- Balanstotaal minder dan € 350.000 (Grondslag de verkrijgingsprijs)

- Netto Omzet minder dan € 700.000

- Gemiddeld minder dan 10 werknemers.

 

 Micro ondernemingen krijgen nog meer vrijstellingen bij inrichting van de jaarrekening en de publicatiestukken. Zij behoeven slechts een heel beperkte Balans en Winst en Verliesrekening op te stellen.

 

 

Nieuwe regeling voor buitenlands belastingplichtigen

 

Een buitenlands belastingplichtige is iemand die niet woont in Nederland maar wel Nederlands belastbaar inkomen geniet.

.

Met ingang van 1 januari 2015 vervalt het keuzerecht voor een buitenlands belastingplichtige om te kiezen om behandeld te worden als een binnenlands belastingplichtige. Door te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige kon de buitenlands belastingplichtige genieten van fiscale voordelen, bijvoorbeeld aftrek rente eigen woning en uitbetaling heffingskortingen.

 

Hiervoor in de plaats komt nu: de "kwalificerende buitenlands belastingplichtige".

Indien een buitenlands belastingplichtige

- woont in een EU lidstaat, EER, Zwitserland of BES eilanden,

- en 90% of meer van zijn belast inkomen bestaat uit inkomen, dat door Nederland belast mag worden,

- en beschikt over een woonlandverklaring van de fiscale autoriteit van het woonland, die bovenvermelde bevestigd.

- of valt onder uitzonderingssituatie van AMVB lid 8,

dan is deze buitenlands belastingplichtige een "kwalificerende buitenlands belastingplichtige" en worden Nederlandse fiscale faciliteiten verleend.

 

De "kwalificerende buitenlands belastingplichtige" kan onder voorwaarden een fiscaal partner hebben.(deze voorwaarden worden in deze nieuwsbrief niet nader uitgewerkt).

 

Let op! Het gaat hier over belastingheffing, niet over premieheffing voor de volksverzekeringen. In Nederland bestaan de eerste twee tariefschijven uit premieheffing en belastingheffing tezamen.

 

Als iemand Nederlands premieplichtig is voor de Nederlandse volksverzekeringen, dan wordt deze premie over het wereldinkomen geheven.


 

 Nieuw belastingverdrag met Duitsland.

 

Per 1 januari 2016 gaat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland gelden. Er is een overgangsregeling. Voor het jaar 2016 kan er nog voor gekozen worden de regelingen uit het oude verdrag toe te passen.

 

In dit verdrag wordt onder andere geregeld welk land over welke inkomsten belasting mag heffen.

 

Veranderingen met betrekking tot het oude verdrag zijn er op het gebied van wie belasting mag heffen over:

- pensioenen, lijfrente en uitkeringen: In het oude Verdrag was bijvoorbeeld een AOW uitkering uit Nederland voor een inwoner van Duitsland belast in Nederland, onder het nieuwe verdrag is deze uitkering, indien deze minder is dan € 15.000 belast in Duitsland (mits er verder geen andere pensioenen, lijfrenten en uitkeringen uit Nederland zijn). Boven de € 15.000 mag Nederland heffen. Uitzondering: Pensioenuitkeringen uit Nederland aan Nederlandse ambtenaren waren in Nederland belast en blijven in Nederland belast.

- bestuurdersbeloningen. De staat waar de onderneming gevestigd is mag belasting heffen over de bestuurdersbeloning. Dit was voorheen de staat waar de werkzaamheden plaatsvonden.

 

Er is in dit verdrag ook een compensatieregeling voor grensarbeiders opgenomen. Iemand die in Nederland woont maar werkt in Duitsland, kan kiezen om een compensatie te krijgen, wanneer de Duitse belasting en premieheffing hoger is, dan de Nederlandse belasting en premieheffing zou zijn. (Dit kan zo zijn door bijvoorbeeld hypotheekrente van de eigen woning, die wel in Nederland maar niet in Duitsland tot aftrek leidt). Zo ondervindt de in Duitsland werkende Nederlander geen netto nadeel.

  

 

 

Navolgende gepubliceert: JANUARI 2015

 

Gevolgen te late indiening aangiften inkomstenbelasting en vennootschapbelasting

 

Indien een aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet tijdig wordt ingediend, dan ontvangt u een aanmaning tot het doen van aangifte. U krijgt dan meestal nog 14 dagen de tijd om de aangifte alsnog te doen. Doet u binnen deze 14 dagen aangifte, dan krijgt u geen verzuimboete. Omdat de aangifte toch te laat was, wordt geen voorlopige negatieve aanslag meer opgelegd. U moet dan wachten tot de oplegging van de definitieve aangifte.Tevens wordt geregistreerd dat u te laat was met indienen.

 

 Bent u 2 maal te laat binnen 3 jaar, dan wordt u geblokkeerd voor de uitstelregeling voor belastingconsulenten. (Uitstel geregeld door uw belastingadviseur).U kunt dan alleen nog individueel uitstel aanvragen. Individueel uitstel geeft uitstel voor aangifte Inkomstenbelasting tot september en aangifte vennootschapsbelasting tot november.

 

Als door ziekte de uitsteldatum niet gehaald kan worden, dient dit voor die datum aan de belastingdienst kenbaar gemaakt te worden. Dan volgt een individuele regeling.


 

 Vrijstelling BTW nu ook voor zzp’ers in het ziekenhuis.

 

De Hoge Raad heeft op 30 juni 2014 een belangrijke uitspraak gedaan voor de zzp’er in het ziekenhuis. Als een zzp’ er ondernemer een wezenlijk deel van de werkzaamheden van een ziekenhuis uitoefent valt zij onder de vrijstelling van artikel 1 C. (ziekenhuizen). Dit geldt bijvoorbeeld voor de zzp’ers zoals operatieassistenten, anesthesieassistente.

De BIG geregistreerde medische zzp’er is eveneens vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11 G.

Paramedische diensten zijn niet vrijgesteld, ook niet als deze door een BIG geregistreerde arts worden uitgevoerd. Ook accupunctuur valt hieronder volgens de belastingdienst. Hierover zijn momenteel proefprocedures.

 


Wijziging BTW regels voor leveringen van elektronische diensten, telecomdiensten, en omroepdiensten aan consumenten in het buitenland

 

Leveranciers van telecomdiensten, elektronische diensten en omroepdiensten aan particulieren berekenen de BTW van het land waar de leverancier is gevestigd. Na 1 januari 2015 moet de BTW van het land waar de particuliere koper gevestigd is worden berekend en aldaar afgedragen. Elektronische diensten zijn diensten waarbij weinig menselijk ingrijpen nodig is. Bijvoorbeeld verkoop van een computerprogramma middels downloaden. Vertaalwerkzaamheden voor een particulier horen hier dus niet onder. Om aangifte van een ondernemer die in meerdere EU-landen deze diensten levert te vergemakkelijken is een MOSS aangifte mogelijk. Dan kan gewoon aangifte in Nederland gedaan worden.

 

 

Buitenlands belastingplichtige kan niet meer kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige.

 

Per 1 januari 2015 vervalt voor een buitenlands belastingplichtige de mogelijkheid om als binnenlands belastingplichtige aangifte inkomstenbelasting te doen. Wel kan hij ‘kwalificerende belastingplichtige’ zijn. Dit is hij als hij aan de drie volgende voorwaarden voldoet.

1.Inwoner van EU-lidstaat, EER lidstaat, Zwitserland of BES eilanden

2.Inkomen is voor meer dan 90% aan Nederlandse belasting onderworpen

3.Er is een inkomensverklaring woonstaat (Deze inkomensverklaring zal in de loop van 2015 beschikbaar komen en moet door de woonstaat ingevuld en ondertekend worden, na afloop van 2015).

Een ‘kwalificerende belastingplichtige’ krijgt dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als een binnenlands belastingplichtige. (Aftrekposten alleen en voor zover niet al op inkomen in de woonstaat genoten)

De partner van een kwalificerende belastingplichtige moet ook aan de drie voorwaarden voldoen om ‘kwalificerend belastingplichtige’ te zijn. Voldoet de partner zelf niet, dan kan op grond van het feit dat 90% van het gezinsinkomen in Nederland onderhevig is aan belasting, de partner alsnog ‘kwalificerend belastingplichtige’ zijn.

Aangifte wordt nu alleen voor het Nederlands inkomen gedaan, niet meer voor het wereldinkomen.


 

Kindregelingen met ingang van 2015.

 

In 2015 vervalt de forfaitaire aftrek voor levensonderhoud voor kinderen. (Nu is er vaak na een scheiding bij een van de ouders een forfaitaire aftrek, omdat er kinderalimentatie aan de verzorgende ouder wordt betaald). Voor het vervallen van deze aftrek is geen compensatie vastgesteld in een andere regeling.

In de berekeningen van de hoogte van reeds lopende alimentaties is meestal rekening gehouden met het belastingvoordeel uit hoofde van aftrek levensonderhoud voor kinderen. Er is niet gekozen voor dwingende aanpassing van deze reeds lopende alimentaties. Eventuele aanpassing dienen partijen zelf te regelen.

 

De ouderschap verlofkorting vervalt en wordt eveneens niet gecompenseerd door een andere regeling.

 

De schoolboeken zijn in 2015 niet meer gratis. Voor 16 en 17 jarige vindt verhoging van het kindgebonden budget tot € 412 plaats.

 

De alleenstaande ouderkorting vervalt, deze wordt gecompenseerd door een toename van het kindgebonden budget.

 

De TOG- regeling (Tegemoetkoming Ouders Gehandicapt kind) vervalt en wordt gecompenseerd met een verhoging van de kinderbijslag voor een gehandicapt kind. (2 maal het normale bedrag )

 

De Kinderbijslag blijft bestaan. Echter deze wordt voor 2015 niet geïndexeerd.

 

De combinatiekorting blijft, evenals de kinderopvangtoeslag.

 

 

 Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid mogelijk.

 

Vanaf 1 januari is het mogelijk lijfrente af te kopen zonder revisie. U moet dan langdurig arbeidsongeschikt zijn, de pensioengerechtigde leeftijd nog niet behaald hebben en de ontvangen afkoopsom moet in box I vallen. Afkoopsom onder de € 40.000 kan zonder meer. Daarboven worden nadere eisen gesteld die afhankelijk zijn van het inkomen en het inkomen van voorgaande jaren.

 

 

Vervallen ouderenkorting box III per 1 januari 2016.

 

Per 1 januari 2016 vervalt de ouderenkorting in Box III. Dit was een extra verhoging van

 € 27.984 vrijgesteld vermogen voor ouderen met een laag inkomen (maximaal € 19.895).

De ouderenkorting (heffingskorting voor ouderen) gaat in 2016 met € 83 omlaag.

 

 

 Verkorting uitkeringsduur WW uitkering per 1 januari 2016

 

De uitkeringsduur van de WW wordt geleidelijk teruggebracht van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 met 1 maand per kwartaal. Wel kan deze door de werkgever (soms door de CAO) nog 14 maanden aangevuld worden.

De duur van de uitkering wordt bepaald door het arbeidsverleden. Vanaf 1 januari 2016 bouw je 1 maand per gewerkt jaar op in de eerste 10 jaar, daarna nog een halve maand per gewerkt jaar. (Dit was 1 maand per gewerkt jaar vanaf 1998 verhoogd met 1 maand per jaar dat iemand ouder was dan 18 jaar tot aan 1998) Het opgebouwde arbeidsverleden per 1 januari 2016 blijft gerespecteerd.

 

  

 

 Gebruikelijk loon van een DGA

 

Vanaf 1 januari 2015 bedraagt het gebruikelijk loon van een DGA de hoogste van de volgende 3:

1. 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. (was 70% van een soortgelijke dienstbetrekking).

2. Loon van de meest verdienende werknemer.

3. 47.000 Euro (voor 2020, was 46.000 euro)

Er geldt echter een uitzondering: Als het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking minder bedraagt dan € 45.000, dan dit loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekkig (100%).


Indien er sprake is van voortdurend ontoereikende resultaten om het gebruikelijk loon uit te betalen kan, eventueel in overleg met de belastingdienst, het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld)

 

 

Beperking opbouw pensioen.

 

Het opbouwpercentage bij eindloonstelsel is maximaal 1,657 procent per opbouwjaar (was 1,9), bij middelloon 1,875 (was 2.15). Maximum pensioengevend loon wordt beperkt tot maximaal

€ 100.000. Pensioenovereenkomsten moeten dus mogelijk aangepast worden.

 

 Als je dus in het verleden met het middelloonstelsel bijvoorbeeld 35 jaar € 40.000 loon ontving, dan had je 40 x 2.15% x € 40.000 dus € 30.100 pensioen per jaar opgebouwd.

Dit wordt dan 35 x 1,875 x € 40.000 dus € 26.150. (Als al deze opbouwjaren liggen na 1 januari 2015).

 

 

 

 

Navolgende gepubliceerd: Januari 2014

 

 

 Aftrek specifieke zorgkosten.

 

Er vindt een verdere beperking plaats voor het aftrekken van specifieke zorgkosten. In 2014 zijn uitgaven voor scootmobiel, rolstoel en aanpassing aan het huis niet meer aftrekbaar. (brillen ooglaserbehandelingen, contactlenzen en rollators waren al niet meer aftrekbaar). Voor uitgaven voor aanpassing aan het huis kan mogelijk wel een WMO- vergoeding worden gekregen.

 

 

 Vastlegging periodieke giften.

 

Voor de aftrekbaarheid van periodieke giften is geen drempel. Voorwaarde was dat een periodieke gift contractueel door de notaris in een akte was opgesteld. Met ingang van 2014 kan dit ook met een onderhandse akte. Wel moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Aan deze akten wordt door de belastingdienst een uniek nummer toegekend. (Dus registreren!) Een voorbeeld van zo’n akte zal door de belastingdienst in de loop van 2014 op haar site worden gezet.

 


 Onderwijsvrijstelling BTW en inschrijving bij het CRBK.

 

Met ingang van 2014 kent het CRBK twee registers. Het instellingen register en het docentenregister. Dit is met name van belang om te weten of het geven van onderwijs ja of nee (verplicht) vrijgesteld is van BTW.

 

Geven van onderwijs bij rijksonderwijsinstellingen, basisonderwijs voorgezet onderwijs en taalonderwijs is altijd verplicht vrijgesteld van BTW. Daarnaast is ook geven van algemeen vormend onderwijs, (bijvoorbeeld moedermavo, dus aansluitend op algemeen erkend onderwijs) en bijlessen voor rijksonderwijs en algemeen vormend onderwijs verplicht vrijgesteld van BTW. Beeldende vorming, muziek en cultureel onderwijs aan jongeren tot 21 jaar is ook verplicht vrijgesteld. 

Onderwijs voor  reguliere beroepsonleidingen (bijv HBO, universiteit) geldt ook een verplichte vrijstelling.

 

Voor het geven van ander beroepsonderwijs is al dan niet inschrijving in de registers van het CRBK van belang. (Beroepsopleiding is bijvoorbeeld opleiding tot accountant en alle aanvullende opleidingen en nascholingen hiervoor). Ben je als docent ingeschreven en geef je beroepsopleiding voor een instituut dat opleidingen verzorgt voor bijvoorbeeld accountants dan val je verplicht onder de BTW vrijstelling. Ben je niet als docent ingeschreven dan dien je omzetbelasting te berekenen.

 

Ben je wel als docent ingeschreven bij het CRBK, maar verzorg je geheel zelfstandig nascholingen voor accountants, dan moet je ook omzetbelasting berekenen. Als je voor deze nascholing als opleidingsinstituut staat geregistreerd bij het CBRK dan val je als instituut onder de vrijstellingsregeling.

 

 

Stamrechtvrijstelling.

 

Met ingang van 2014 is het niet meer mogelijk om een ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk uitgekeerd te krijgen middels gebruikmaking van de stamrechtvrijstelling door stalling van de gelden op een bankspaarproduct, bij een verzekeringsmaatschappij of bij een eigen BV.

 

De in het verleden uitgekeerde ontslagvergoedingen die waren gestald bij eigen BV’s, bankspaarproducten of verzekeringsmaatschappijen kunnen fiscaalvriendelijk geheel worden opgenomen. Per stamrechtcontract. Over de algehele opname is geen revisierente meer verschuldigd.


 

 Eigen bijdrage bij opname in verzorgingshuis of psychiatrische inrichting

 

Wanneer u of uw partner in een verzorgingshuis of psychiatrische inrichting wordt opgenomen bent u een eigen bijdrage verschuldigt die afhankelijk is van inkomen én vermogen.

Wanneer het verblijf tijdelijk is of wanneer slechts een van de twee partners moet worden verzorgt is de lage eigen bijdrage verschuldigt. In 2014 ligt deze tussen de €184 en €819,40 per maand. De hoge eigen bijdrage bij permanente opname, kan oplopen tot maximaal

€2.248,60 per maand. De eerste 6 maanden geldt altijd de lage eigen bijdrage. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt al het inkomen meegenomen, dus ook het inkomen box III (4% vermogensinkomen). Daarnaast wordt nog eens 8% (in 2018 en latere jaren 4%) van dit vermogen in Box III bijgeteld. Vermogen in de onderneming, of in de eigen BV, zit in box I of box II en telt niet mee voor deze 8% bijtelling. Grondslag is vermogen box III, dus na aftrek van vrijgesteld vermogen ad € 21.139 pp.  Bij pensioengerechtigden geldt nu nog (2014) dat bij een laag inkomen (lager dan € 19.895 pp) een extra vrijstelling van vermogen (ouderentoeslag € 13.992 of € 27.984) in mindering gaat. Vrijgesteld vermogen bij 2 pensioengerechtigde partners dus maximaal € 98.246. (In 2016 is deze toeslag verdwenen, maar is er een compensatieregeling voor vervallen van deze toeslag)). Voor niet pensioengerechtigden geldt in 2014 een extra  korting van € 10.000 (pp) op de grondslag. Het inkomen en vermogen van 2 jaar geleden geldt als uitgangspunt, maar  kan na bezwaar worden aangepast aan het huidig inkomen.

De eigen woning zit in box I en verhuist indien u of uw partner daar niet meer verblijft op den duur naar box III. U hebt 2 jaar de tijd om te verkopen. (2014 ivm crisis tijdelijk 3 jaar). Tesamen met het feit dat inkomen en vermogen van 2 jaar geleden wordt genomen is de eigen woning langere tijd buiten beeld.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Inkomen

belastingpercentage

1

t/m €8.724

0%

2

Vanaf € 8.725 t/m € 10.108

32,519%

3

Vanaf € 10.109 t/m € 21.043

8,329%

4

Vanaf € 21.044 t/m € 28.175

14,306%

5

Vanaf € 28.176 t/m € 35.652

40,414%

6

Vanaf € 35.653 t/m € 68.507

49,077%

7

Vanaf € 68.508 t/m € 105.736

55,5%

8

Vanaf € 105.737

49,5%

Tarief

Inkomen

belastingpercentage

1

t/m €7.647

0%

2

Vanaf € 7.648 t/m € 21.043

37,1%

3

Vanaf € 21.044 t/m €68.507

43,077%

4

Vanaf € 68.508

49,50%Copyright Henriette van Dijk Belastingen en Administraties © All Rights Reserved